Nowy inkubator przedsiębiorczości na ostatniej prostej

Już wkrótce we Wrocławiu rozpocznie działalność triQube – nowa przestrzeń zorientowana na wsparcie małych i średnich firm, szczególnie w obszarze innowacji i inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska.

Publikacja: 21.08.2023 09:00

Inkubator Przedsiębiorczości triQube będzie szeroko wspierał innowacyjnne firmy z obszaru inteligent

Inkubator Przedsiębiorczości triQube będzie szeroko wspierał innowacyjnne firmy z obszaru inteligentnych specjalności regionu, zapowiada Michał Rado, prezes zarządu DAWG

Foto: mat. pras.

Już niedługo dolnośląscy mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) będą mieli do dyspozycji nową przestrzeń do działania. Zapewni ją powstający we Wrocławiu Inkubator Przedsiębiorczości triQube, którego otwarcie jest zaplanowane na październik. Jego operatorem będzie Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej (DAWG).

Warto wspomnieć, że w stolicy regionu działa już kilka tego typu obiektów. W 2020 r. we Wrocławiu funkcjonowało osiem inkubatorów przedsiębiorczości – cztery o zasięgu regionalnym, trzy o zasięgu krajowym i jeden o zasięgu międzynarodowym. Dwoma z nich zarządza DAWG. Z oferty wrocławskich inkubatorów korzystają głównie mikroprzedsiębiorstwa, czyli podmioty zatrudniające do dziesięciu pracowników, mające roczny obrót lub całkowity bilans roczny mniejszy niż 2 mln euro.

Wyspecjalizowane wsparcie

Twórcom nowego miejsca przyświecała myśl, że ciągle jest zapotrzebowanie na tego typu miejsca, szczególnie na wyspecjalizowane inkubatory, których oferta skierowana jest do firm o określonym profilu działalności.

– Głównym problemem zidentyfikowanym na etapie prac przygotowawczych do projektu było niedostateczne wsparcie i niewystarczająca infrastruktura pomagająca w rozwoju innowacyjnych i rokujących przedsiębiorstw, w tym z obszarów inteligentnych specjalizacji regionu. Przyczynia się to do niskiej pozycji Dolnego Śląska w poziomie rozwoju innowacyjności na tle regionów europejskich, co zostało zdiagnozowane choćby w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 (DSI 2030) – wskazuje Paulina Duszyńska, dyrektor generalna DAWG.

– Ograniczona infrastruktura oraz brak wyspecjalizowanego wyposażenia i usług może spowolnić lub wstrzymać rozwój dolnośląskich firm. Brak odpowiednich warunków do rozwoju MŚP powoduje, że dolnośląskie przedsiębiorstwa bez określonego zaplecza i wsparcia mogą mieć problem, aby stać się konkurencyjnymi i innowacyjnymi na globalnym rynku. Na te wąskie gardła we wdrażaniu innowacji także zwrócono uwagę w DSI 2030 – przypomina Paulina Duszyńska.

Potrzeba realizacji projektu wynikała również z kierunków rozwoju regionu, zapotrzebowania na nowe usługi proinnowacyjne oraz nowatorskie standardy świadczenia usług, a także z potrzeby zwiększania innowacyjnej aktywności dolnośląskich przedsiębiorstw. Wsparcie firm uznano za szczególnie ważne w obszarach inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, które wykazują duży potencjał wzrostowy, co z kolei może przełożyć się na dalszy rozwój innowacyjności regionu.

Odpowiedź na potrzeby firm

Impulsem do opracowania koncepcji Inkubatora Przedsiębiorczości triQube – z racji statutowej działalności DAWG oraz Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju (DFR) – były zaobserwowane przez obie spółki braki infrastrukturalne w zakresie możliwości inkubacji przedsiębiorstw z obszarów niszowych, przedsiębiorstw z dużym potencjałem rozwojowym mogących przyczynić się wzrostu konkurencyjności gospodarczej oraz przedsiębiorstw, które są w stanie wykorzystać trendy technologiczne i przyczynić się do rozwoju innowacji w regionie.

Po badaniach potrzeb mikro-, małych i średnich firm okazało się także, że wskazują one brak dostępu do specjalistycznej infrastruktury, nowoczesnych technologii oraz kompleksowych usług wsparcia IOB. Szczególne zapotrzebowanie dotyczyło m.in. dostępu do technologii druku 3D, skaningu, fotogrametrii oraz technologii ICT.

Wspomniane już, istniejące obiekty, nie zaspakajają wszystkich zidentyfikowanych potrzeb, w większości skupiają się bowiem na udostępnieniu wyłącznie przestrzeni biurowej, stref co-workingu, sal konferencyjnych i szkoleniowych. Mają także w ofercie podstawowe usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze, coaching biznesowy oraz stwarzanie warunków do wymiany wiedzy i networkingu.

Z kolei, gdy eksperci wzięli pod lupę dostępność usług oferowanych przez wrocławskie inkubatory („Analiza działalności inkubatorów przedsiębiorczości zlokalizowanych we Wrocławiu w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze ICT” opracowana przez Instytut Rozwoju Terytorialnego, 2020 r.) okazało się, że większość z nich ma niemal pełne obłożenie. Wniosek? Nadal istnieje zapotrzebowanie na tego typu ośrodki, zwłaszcza obiekty z dostępem do nowoczesnego wyposażenia i technologii.

Dlatego też DAWG i DFR, po konsultacjach z różnymi środowiskami, m.in. naukowymi oraz biznesowymi, przygotowały inicjatywę zmierzającą do intensyfikacji rozwoju dolnośląskich przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze innowacji. Chodziło o stworzenie miejsca służącego realizacji tej koncepcji, stanowiącego niezbędne zaplecze i bazę dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w obszarach inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska.

Inspirująca społeczność

Tak powstała idea budowy Inkubatora Przedsiębiorczości triQube. – Jego celem jest stworzenie we Wrocławiu kompleksowej infrastruktury służącej inkubacji przedsiębiorstw i wspierających rozwój branż stanowiących inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska, wskazanych w DSI 2030 – wyjaśnia Mateusz Pasierbski, menedżer Inkubatora Przedsiębiorczości triQube.

– Inkubator wspierać będzie rozwój głównych inteligentnych specjalizacji wskazanych w DSI 2030 poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury (m.in. warsztatowej, biurowej, stref co-workingu oraz centrum szkoleniowo-konferencyjnego). Dodatkowo będzie ułatwiać współpracę międzysektorową poprzez organizację konferencji, sympozjów, giełd kooperacyjnych oraz szkoleń. Zakres inwestycji odpowiada zdiagnozowanym potrzebom dolnośląskich MŚP w zakresie infrastruktury technicznej i technologii oraz oferty usług otoczenia biznesu – dodaje Mateusz Pasierbski.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i rozwój dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez poprawę warunków rozwoju MŚP oraz zwiększenie dostępu do profesjonalnej infrastruktury służącej wsparciu firm z tego sektora.

Dodatkowo dzięki realizacji projektu poprawi się dostęp do infrastruktury inkubacyjnej na Dolnym Śląsku, w tym do deficytowego zaplecza biurowego i warsztatowego dostosowane do wymagań i potrzeb przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu. W nowej przestrzeni swoją innowacyjną działalność będzie mogło rozwijać co najmniej 80 przedsiębiorstw, w tym również działających w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Po wypracowaniu koncepcji Inkubatora Przedsiębiorczości triQube umowa na jego budowę została podpisana 10 grudnia 2021 r., a prace ruszyły na początku 2022 r. Z kolei 13 lipca 2023 r. miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego.

– Misją Inkubatora Przedsiębiorczości triQube jest tworzenie sprzyjającego środowiska dla dolnośląskich firm poprzez dostarczanie im wsparcia, zasobów i dostępu do ekspertów. Inkubator będzie starać się także pobudzać innowacyjność oraz rozwijać pomysły o dużym potencjale rynkowym – podkreśla Paulina Duszyńska.

– Wizją inkubatora jest stworzenie ekosystemu, w którym nowe firmy mają szansę na osiągnięcie sukcesu i zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku. Inkubator dąży do stworzenia społeczności przedsiębiorców, inwestorów, mentorów i ekspertów, która współpracuje, dzieli się wiedzą i inspiruje nawzajem – podsumowuje dyrektor generalna DAWG.

Materiał powstał we współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej i Dolnośląskim Funduszem Rozwoju

Już niedługo dolnośląscy mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) będą mieli do dyspozycji nową przestrzeń do działania. Zapewni ją powstający we Wrocławiu Inkubator Przedsiębiorczości triQube, którego otwarcie jest zaplanowane na październik. Jego operatorem będzie Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej (DAWG).

Warto wspomnieć, że w stolicy regionu działa już kilka tego typu obiektów. W 2020 r. we Wrocławiu funkcjonowało osiem inkubatorów przedsiębiorczości – cztery o zasięgu regionalnym, trzy o zasięgu krajowym i jeden o zasięgu międzynarodowym. Dwoma z nich zarządza DAWG. Z oferty wrocławskich inkubatorów korzystają głównie mikroprzedsiębiorstwa, czyli podmioty zatrudniające do dziesięciu pracowników, mające roczny obrót lub całkowity bilans roczny mniejszy niż 2 mln euro.

Pozostało 88% artykułu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał partnera
Żabka wspiera lokalną przedsiębiorczość
Biznes
Morski wiatr da drugie życie lokalnym portom
Biznes
Ptasia grypa mocno zaczęła rok, wybito wielkie stada
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Kontraktacja środków w ramach RPO – Lubuskie 2020 przekroczyła 100 proc.