Jak powstał nasz ranking

W rankingu samorządów uhonorowaliśmy gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. Oczywiście, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego

Publikacja: 19.07.2011 10:13

W rankingu samorządów uhonorowaliśmy gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. Oczywiście, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego

Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały finansami w latach 2007 – 2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

Przeanalizowaliśmy dane w trzech kategoriach samorządów:

> miasta na prawach powiatu,

> pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie,

> gminy wiejskie.

W pierwszym etapie wzięliśmy pod uwagę dane pochodzące z Ministerstwa Finansów i dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wyodrębnionych przez nas kategoriach (nie analizowaliśmy danych na szczeblu powiatu i województwa).

Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowaliśmy:

> dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007 – 2010 (maksymalnie 10 pkt),

> wartość środków UE w przeliczeniu na mieszkańca, które w latach 2008 – 2010 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta - uwzględniliśmy paragrafy 1, 2, 8, 9 - (maksymalnie 10 pkt),

> zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2010 (10 pkt),

> nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2010 (5 pkt),

> dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2007 – 2010 (10 pkt),

> relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2007 – 2010 (6 pkt),

> dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2007 – 2010:

> transport i łączność (5 pkt),

> ochrona środowiska (4 pkt).

Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać 60 punktów.

Po zakończeniu pierwszego etapu dysponowaliśmy listą samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym przez kapitułę kryterium.

Dokonaliśmy wyboru 564 samorządów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tym gronie znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

Do wybranych przez nas gmin wysłaliśmy ankiety składającą się z 16 pytań. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych. Punkty z pierwszego etapu zostały ponownie przeliczone dla gmin, które odesłały ankietę.

Łącznie w drugim etapie samorząd mógł uzyskać kolejne ponad 40 punktów.

W ankiecie pytaliśmy między innymi o:

> udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2007 – 2010 (5 pkt)

> liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2007 – 2010 (5 pkt),

> wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007 – 2010 (4 pkt),

> wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2010 i 2011 roku (4 pkt),

> liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2007 – 2010 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (4 pkt),

> czy urząd funkcjonuje w oparciu o jedną z metod/narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI (maksymalnie 2 pkt),

> udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2009 – 2010 (2 pkt),

> czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta (1 pkt),

> współpraca z jednostkami pomocniczymi (2 pkt),

> stopa bezrobocia – pytanie tylko do miast (4 pkt),

> ocena wiarygodności kredytowej – pytanie tylko do miast (2 lub 3 pkt w zależności od rating),

> budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych – pytanie tylko do miast (1 pkt),

> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (3 pkt),

> inicjatywy w ramach PPP (1,5 pkt)

> czy gmina powołała i/lub należy do związków komunalnych lub lokalnych stowarzyszeń stworzonych w celu rozwiązywania lokalnych/regionalnych problemów (maksymalnie 2 pkt).

Tam, gdzie analizowaliśmy dane za kolejne lata, przyjęliśmy zasadę, że najwięcej punktów przyznajemy za ostatni rok.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego