Analitycy agencji spodziewają się w przyszłym roku dalszego pogorszenia wyników operacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, co ograniczy ich zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Powodem jest utrzymująca się od trzech lat presja na wzrost wydatków, któremu nie towarzyszy wzrost dochodów operacyjnych. Samorządy wydają więcej, gdyż rosną koszty świadczonych przez nie usług. Ponadto przekazywane są im kolejne zadania bez zapewnienia odpowiedniego finansowania. W opinii Fitcha tendencja ta będzie się utrzymywała również w przyszłym roku, prowadząc do dalszego pogorszenia ich sytuacji finansowej.

W efekcie, aby realizować projekty współfinansowane ze środków unijnych jednostki samorządu terytorialnego będą zwiększać zadłużenie bezpośrednie. „Słabsze wyniki na poziomie operacyjnym oraz rosnące zadłużenie pogorszą wskaźniki obsługi długu w 2012r. i latach następnych" – napisano w raporcie. Zdaniem Fitcha w 2012 roku obsługa zadłużenia może stanowić około 80 proc. nadwyżki operacyjnej samorządów, podczas gdy w 2010 roku było to 67 proc.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że wiele samorządów, których zadłużenie zbliża się do limitów określonych w ustawie o finansach publicznych decyduje się na realizację inwestycji poprzez spółki samorządowe. Nie są one wtedy ujmowane w budżetach lokalnych, ale stwarzają istotne ryzyko pośrednie dla finansów samorządów.

Analitycy agencji przewidują, że możliwości dalszego finansowania jednostek samorządu terytorialnego długiem mogą zostać ograniczone przez rządu, którzy planuje zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych do 3 proc. w przyszłym roku, a następnie do 1 proc. w 2014 roku.

„Ponadto, jeśli dług publiczny przekroczy 55 proc. PKB, rząd i samorządy będą musiały pokazać zrównoważone budżety, co ograniczy zdolność jednostek samorządu terytorialnego do realizacji inwestycji finansowanych z zadłużenia" – głosi raport. Zdaniem Fitch w 2012 r. ratingi niektórych samorządów mogą znaleźć się pod presją