W pierw­szym eta­pie pra­cy nad ran­kin­giem sa­mo­rzą­dów prze­ana­li­zo­wa­li­śmy da­ne do­ty­czą­ce wszyst­kich miast i gmin, udo­stęp­nio­ne przez Mi­ni­ster­stwo Fi­nan­sów. Wy­ło­ni­li­śmy w ten spo­sób 564 sa­mo­rzą­dy, któ­re zo­sta­ły za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do dru­gie­go eta­pu (kry­te­ria, ja­ki­mi się kie­ro­wa­li­śmy zgod­nie ze wska­za­nia­mi ka­pi­tu­ły ran­kin­gu, po­da­je­my na  >S4.). Do tych sa­mo­rzą­dów wy­sła­li­śmy an­kie­tę.

W an­kie­cie py­ta­li­śmy mię­dzy in­ny­mi o:

Jeśli ana­li­zo­wa­li­śmy da­ne za kilka ko­lej­nych la­t, przy­ję­li­śmy za­sa­dę, że naj­wię­cej punk­tów przy­zna­je­my za ostat­ni rok.