Pytania do miast i gmin

Samorządy ocenialiśmy w dwóch etapach. W pierwszym wzięliśmy pod uwagę dane finansowe, w drugim dodatkowo uwzględniliśmy informacje dostarczone „Rz" przez same samorządy.

Publikacja: 15.07.2014 01:25

Do wszystkich gmin, które przeszły przez pierwszy etap oceny, wysłaliśmy ankiety składające się z 18 pytań. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych samorządów.

Punkty z pierwszego etapu zostały ponownie przeliczone dla gmin, które odesłały ankietę. Łącznie w drugim etapie samorządy mogły uzyskać 54,5 pkt. O łącznej klasyfikacji decydowała suma punktów z obu etapów.

W ankiecie pytaliśmy między innymi o:

? ?udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w latach 2010–2013 (maks. 5 pkt);

? ?liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2010–2013 (maks. 5 pkt);

? ?wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach  2010–2013 (maks. 4 pkt);

? ?wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w latach  2012–2013 (maks. 4 pkt);

? ?stopę bezrobocia w latach 2010–2013; dot. tylko miast na prawach powiatu (maks. 4 pkt);

? ?liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2010 –2013  w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (maks. 4 pkt);

? ?czy urząd funkcjonuje na podstawie jednej z metod/narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI (maks. 5 pkt);

? ?jaka jest ocena wiarygodności kredytowej (2 lub 3 pkt w zależności od ratingu);

? ?czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta (maks. 1 pkt);

? ?udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2012–2013  (maks. 2 pkt);

? ?współpraca z jednostkami pomocniczymi (2 pkt),

? ?budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych; dot. tylko miast na prawach powiatu (1 pkt);

? ?wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  (maks. 2 pkt);

? ?inicjatywy w ramach partnerstwa publicznego (maks. ?1 pkt);

? ?czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, czy pozwolenia na budowę są wydawane na podstawie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (maks. ?2 pkt);

? ?sposoby zapobiegania bezrobociu w gminie (maks. ?2 pkt);

? ?Karta Dużej Rodziny (maks. ?2 pkt).

Jeśli analizowaliśmy dane za kolejne lata, najwięcej punktów przyznawaliśmy za ostatni rok.

Do wszystkich gmin, które przeszły przez pierwszy etap oceny, wysłaliśmy ankiety składające się z 18 pytań. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych samorządów.

Punkty z pierwszego etapu zostały ponownie przeliczone dla gmin, które odesłały ankietę. Łącznie w drugim etapie samorządy mogły uzyskać 54,5 pkt. O łącznej klasyfikacji decydowała suma punktów z obu etapów.

Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego