Samorządy na razie bez obiecanej pomocy

Do­tych­czas sa­mo­rzą­dy nie zo­ba­czy­ły ani zło­tów­ki z 450 mln zł obie­ca­nych przez pre­mie­ra na re­kom­pen­sa­tę pod­wyż­ki ren­to­wej dla na­uczy­cie­li

Publikacja: 11.03.2012 20:10

Do dworu Tuska Graś został wprowadzony przez kolegę z NZS Grzegorza Schetynę

Do dworu Tuska Graś został wprowadzony przez kolegę z NZS Grzegorza Schetynę

Foto: Fotorzepa, pn Piotr Nowak

Tyl­ko w lu­tym Gdy­nię pod­wyż­ka skład­ki ren­to­wej o 2 pkt proc. kosz­to­wa­ła 0,454 mln zł. Więk­szość tej kwo­ty, 0,32 mln zł, po­chło­nę­ła wyż­sza skład­ka od płac na­uczy­cie­li.

– Wy­dat­ki zo­sta­ły sfi­nan­so­wa­ne z do­cho­dów wła­snych bu­dże­tu mia­sta. Nie otrzy­ma­li­śmy do­dat­ko­wej sub­wen­cji – mó­wi Ali­cji Hel­bin, za­stęp­ca skarb­ni­ka Gdy­ni.

Po­dob­nie de­kla­ra­cje skła­da­ją in­ne sa­mo­rzą­dy. Tym­cza­sem pre­mier Do­nald Tusk obie­cał, że wy­dat­ki na wyż­sze skład­ki w oświa­cie zo­sta­ną lo­kal­nym bu­dże­tom zre­kom­pen­so­wa­ne. Na ten cel prze­zna­czo­no na 2012 r. 450 mln zł. Do dziś nie uru­cho­mio­no tych pie­nię­dzy.

Re­sort fi­nan­sów tłu­ma­czy, że do­dat­ko­we środ­ki dla sa­mo­rzą­dów za­pi­sa­no w re­zer­wie ce­lo­wej bu­dże­tu pań­stwa. – Spo­sób po­dzia­łu tej re­zer­wy zo­sta­nie okre­ślo­ny na eta­pie re­ali­za­cji usta­wy bu­dże­to­wej w trak­cie 2012 r. – pi­sze biu­ro pra­so­we re­sor­tu. Nie od­po­wia­da na py­ta­nie, kie­dy to mo­że na­stą­pić. Po tym gdy pre­zy­dent pod­pi­sał w śro­dę usta­wę bu­dże­to­wą, nic nie stoi na prze­szko­dzie, by po­dział re­zer­wy na­stą­pił w cią­gu naj­bliż­szych ty­go­dni. Re­sort fi­nan­sów mo­że mieć jed­nak in­ne zda­nie w tej kwe­stii.

Na ra­zie więc sa­mo­rzą­dy mu­szą so­bie ra­dzić sa­me. Wy­zwa­nie jest tym więk­sze, że re­kom­pen­sa­ty z bu­dże­tu cen­tral­ne­go do­ty­czą tyl­ko płac dla na­uczy­cie­li. Pie­nią­dze na wyż­sze skład­ki pła­co­ne za rze­sze urzęd­ni­ków, mia­sta i gmi­ny mu­szą wy­ge­ne­ro­wać z do­cho­dów wła­snych.

Dla więk­szo­ści z nich to spo­re ob­cią­że­nie. W Szcze­ci­nie wyż­sza skład­ka w tym ro­ku kosz­to­wać bę­dzie w su­mie 8,1 mln zł, z cze­go ok. 2,2 mln zł po­za oświa­tą. Mia­sto ob­cię­ło więc in­ne wy­dat­ki bie­żą­ce. Po­dob­nie jest w Kra­ko­wie. W To­ru­niu kosz­ty osza­co­wa­no na 5,4 mln zł. – Zmu­sza nas to do do­dat­ko­wych oszczęd­no­ści w utrzy­ma­niu urzę­du i pla­có­wek gmi­ny – mó­wi Alek­san­dra Iżyc­ka, rzecz­nik pre­zy­den­ta To­ru­nia. W Gli­wi­cach, gdzie wyż­sza skład­ka po­chło­nie 3,9 mln zł (z cze­go 2,5 mln zł w oświa­cie), pla­no­wa­ne jest zmniej­sze­nie wy­dat­ków na in­we­sty­cje.

Część sa­mo­rzą­dów, by po­kryć zwięk­szo­ne wy­dat­ki, się­ga po re­zer­wy bu­dże­to­we. W Go­rzo­wie Wiel­ko­pol­skim na ten cel prze­zna­czo­ne zo­sta­ną tzw. wol­ne środ­ki na ra­chun­ku ban­ko­wym mia­sta.

Tyl­ko w lu­tym Gdy­nię pod­wyż­ka skład­ki ren­to­wej o 2 pkt proc. kosz­to­wa­ła 0,454 mln zł. Więk­szość tej kwo­ty, 0,32 mln zł, po­chło­nę­ła wyż­sza skład­ka od płac na­uczy­cie­li.

– Wy­dat­ki zo­sta­ły sfi­nan­so­wa­ne z do­cho­dów wła­snych bu­dże­tu mia­sta. Nie otrzy­ma­li­śmy do­dat­ko­wej sub­wen­cji – mó­wi Ali­cji Hel­bin, za­stęp­ca skarb­ni­ka Gdy­ni.

Pozostało 85% artykułu
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego