Gdańsk zdetronizował Poznań

Gdańsk, Kołobrzeg i po raz drugi Stepnica, mała wiejska gmina w woj, zachodniopomorskim to laureaci 15. samorządowego rankingu "Rzeczpospolitej"

Publikacja: 16.07.2012 19:21

Gdańsk na pierwszym miejscu Rankingu Samorządów 2012

Gdańsk na pierwszym miejscu Rankingu Samorządów 2012

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Step­ni­ca (woj. za­chod­nio­po­mor­skie), po raz dru­gi oka­za­ła się naj­lep­szą gmi­na wiej­ską w Pol­sce. Po­zo­sta­li li­de­rzy te­go­rocz­ne­go ran­kin­gu sa­mo­rzą­dów „Rz": Ko­ło­brzeg (ja­ko gmi­na miej­ska) i Gdańsk (mia­sto na pra­wach po­wia­tu) po raz pierwszy zwy­cię­ży­li w swo­ich ka­te­go­riach.

Wszystko o rankingu samorządów - ekonomia24/rankingsamorzadow2012

Te sa­mo­rzą­dy zo­sta­ły uho­no­ro­wa­ne ze wzglę­du na do­bre wy­ni­ki fi­nan­so­we oraz dbanie o roz­wój i pod­no­sze­nie ja­ko­ści ży­cia miesz­kań­ców. W 15. ran­kin­gu sa­mo­rzą­dów „Rz" wy­róż­niła też tych, któ­rzy naj­le­piej wy­ko­rzy­sta­li pie­nią­dze unij­ne oraz są naj­bar­dziej in­no­wa­cyj­ni. W?2011 r. naj­sku­tecz­niej po­zy­ski­wa­ły fun­du­sze unij­ne: Ko­nin, Sta­ra Ka­mien­na (gmi­na wiej­ska na Dol­nym Ślą­sku) oraz Uni­jów. Naj­bar­dziej in­no­wa­cyj­ny­mi sa­mo­rzą­da­mi są zaś: Tar­nów, Alek­san­drów Łódz­ki oraz Szczu­ro­wa (woj. ma­ło­pol­skie).

Nie ma kli­ma­tu dla sa­mo­rządności

Po­nad stu pięć­dzie­się­ciu sa­mo­rzą­dow­ców z ca­łe­go kra­ju wzię­ło udział w spo­tka­niu naj­lep­szych władz lo­kal­nych w re­dak­cji „Rz". Reprezentowali bar­dzo róż­ne mia­sta i gmi­ny – od me­tro­po­lii po ma­leń­kie gmi­ny wiej­skie. Łą­czy ich jed­no – dobra kon­dy­cja fi­nan­sów i po­mysł na sie­bie. – Jed­nym z naj­waż­niej­szych war­to­ści ran­kin­gu jest nie­zmien­ność kry­te­rów oce­ny sa­mo­rzą­dów oraz to, że wy­róż­nia­ne są gmi­ny, a więc te sa­mo­rzą­dy, któ­re wy­da­ją naj­wię­cej pie­nię­dzy na in­we­sty­cje – mówił An­drzej Po­raw­ski ze Związ­ku Miast Pol­skich i je­den z człon­ków ka­pi­tu­ły ran­kin­gu. – War­to roz­ma­wiać o roz­wo­ju kra­ju z naj­bar­dziej za­in­te­re­so­wa­ny­mi – dodał.

Pobierz ranking: http://sklep.rp.pl

To­masz Wró­blew­ski, re­dak­tor na­czel­ny „Rz" podkreślił, że nie­zwy­kle ważne jest, aby za od­po­wie­dzial­no­ścią – a ona jest w sa­mo­rzą­dach – pły­nę­ło wię­cej pie­nię­dzy. Je­go zda­niem wła­dze lo­kal­ne w do­brze po­ję­tym po­je­ciu „sa­mo­rząd­no­ści" mu­szą rów­nież dbać o do­brą współ­pra­cę w spo­łecz­no­ściach lo­kal­nych oraz być od­po­wie­dzial­ne za po­ziom za­dłu­że­nia.

– Nie ma kli­ma­tu dla sa­mo­rzad­no­ści – przy­znał prof. Je­rzy Bu­zek, by­ły pre­mier RP i by­ły szef Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go – Nie ma go w ca­łej Unii Eu­ro­pej­skiej, bo w cza­sach kry­zy­su na­stę­pu­je cen­tra­li­za­cja wła­dzy w pań­stwach na­ro­do­wych – mówił Buzek. By­ły pre­mier nie krył ża­lu, że tej cen­tra­li­za­cji nie ma na po­zio­mie UE. – Wów­czas Eu­ro­pa ła­twiej prze­szła­by przez kry­zys – przy­znał, i na­kła­niał sa­mo­rzą­dow­ców, by sa­mi two­rzy­li lep­szą at­mos­fe­rę dla sa­mo­rząd­no­ści w Eu­ro­pie. Według prof. Buzka Pol­ska i nasz sys­tem sa­mo­rzą­do­wy wciąż słu­żą ja­ko do­bry przy­kłąd dla in­nych. – Suk­ces Pol­ski nie bu­dzi dys­ku­sji, a bar­dzo du­ża w tym za­słu­ga sa­mo­rzą­dów. Po­każ­my więc, że ma­my jed­ną z naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wa­nych struk­tur sa­mo­rzą­do­wych – mówił.

Nie tylko pieniądze

Ale chwa­ląc do­ko­na­nia pol­ski sa­mo­rzą­do­wej Je­rzy Bu­zek po­stu­lo­wał, by cen­trum na­sze­go my­śle­nia o UE nie by­ło po­nad 80 mld eu­ro, ja­kie chce­my do­stać w na­stęp­nej per­spek­ty­wie fi­nan­so­wej. – Waż­niej­sze jest, by ist­nia­ła UE i stre­fa eu­ro, niż za­cza­ro­wa­na kwo­ta 80 mld eu­ro. Suk­ces po­le­ga nie na tym, ile wy­da­je­my, ale na co – podkreślił. Je­rzy Bu­zek do­dał, że do­pie­ro gdy skoń­czą się pro­ble­my z nie­rów­no­wa­ga fi­nan­so­wą w UE, stre­fie eu­ro i w Pol­sce, możli­we bę­dzie do­fi­nan­so­wa­nie sa­mo­rzą­dów. – I dla­te­go tak waż­na jest do­bra kon­dy­cja Wspól­no­ty – podsumował.

Przyznał, że wyniki rankingu „Rz" są szcze­gól­nie waż­ne, bo pokazują, co się działo w sa­mo­rzą­dach w pierw­szym ro­ku ka­den­cji.

Lau­re­atom gra­tu­lo­wa­ła Elż­bie­ta Bień­kow­ska, mi­ni­ster roz­wo­ju re­gio­nal­ne­go. Jej zda­niem uda się po­ko­nać nie­po­ro­zu­mie­nia po­mię­dzy rzą­dem, a sa­mo­rzą­da­mi, głów­nie do­ty­czą­ce fi­nan­sów. – W dwóch naj­bliż­szych la­tach nie bę­dzie już ty­lu pie­nię­dzy na in­we­sty­cje. Po­zo­sta­nie tyl­ko krew, pot i łzy zwią­za­ne z roz­li­cza­niem pro­jek­tów. Dla­te­go war­to wspól­nie po­sta­rać się o to by­śmy by­li be­ne­fi­cjen­ta­mi ko­lej­ne­go bu­dże­tu unij­ne­go, który bę­dzie ostat­nim tak wiel­kim bu­dżetem – do­da­ła szefo­wa MRR.

„Rz" wy­róż­nia naj­lep­sze sa­mo­rzą­dy od 15 lat. Od ośmiu sto­su­je­my tę sa­mą me­to­do­lo­gię. Na­gra­dza­ne są gmi­ny i mia­sta, któ­re naj­bar­dziej dba­ją o roz­wój i pod­nie­sie­nie ja­ko­ści ży­cia. Naj­pierw na pod­sta­wie da­nych MF wy­bie­ra­nych jest po 250 gmin wiej­skich i wiej­sko­-miej­skich, któ­re naj­le­piej za­rzą­dza­ły fi­nan­sa­mi w la­tach 2008–2010 i naj­wię­cej in­we­sto­wa­ły. Po­tem gmi­ny te i 64 mia­sta na pra­wach po­wia­tu wy­peł­nia­ją an­kie­tę z 16 py­ta­nia­mi o kon­dy­cję fi­nan­so­wą, or­ga­ni­za­cyj­ną oraz roz­wo­jo­wą. Moż­na by­ło uzy­skać do 107,5 pkt.

Step­ni­ca (woj. za­chod­nio­po­mor­skie), po raz dru­gi oka­za­ła się naj­lep­szą gmi­na wiej­ską w Pol­sce. Po­zo­sta­li li­de­rzy te­go­rocz­ne­go ran­kin­gu sa­mo­rzą­dów „Rz": Ko­ło­brzeg (ja­ko gmi­na miej­ska) i Gdańsk (mia­sto na pra­wach po­wia­tu) po raz pierwszy zwy­cię­ży­li w swo­ich ka­te­go­riach.

Pozostało 94% artykułu
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego
Regiony
Moc wydarzeń na 25-lecie Dolnego Śląska
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?