Jak powstał nasz ranking

W rankingu uhonorowaliśmy gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. Oczywiście muszą też zachować reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego

Publikacja: 16.07.2012 19:31

Ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym wybraliśmy miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2008 – 2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

Przeanalizowaliśmy dane w trzech kategoriach samorządów:

> miasta na prawach powiatu,

> pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie,

>gminy wiejskie.

W pierwszym etapie wzięliśmy pod uwagę dane pochodzące z Ministerstwa Finansów i dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wyodrębnionych przez nas kategoriach (nie analizowaliśmy danych na szczeblu powiatu i województwa).

Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowaliśmy:

> dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2008–2011 (maksymalnie 10 pkt),

> wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2009–2011 wpłynęły na rachunek budżetu

gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt),

> zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2008–2011 (10 pkt),

> nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2008–2011 (5 pkt),

> dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2008 – 2011 (10 pkt),

> relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2008–2011 (6 pkt),

> dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2008–2011:

> transport i łączność (5 pkt),

> ochronę środowiska (4 pkt).

Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać 60 punktów.

Po zakończeniu pierwszego etapu dysponowaliśmy listą samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym przez kapitułę kryterium.

Na tej podstawie dokonaliśmy wyboru 564 samorządów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tym gronie znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

Do wybranych przez nas gmin wysłaliśmy ankiety składające się z 16 pytań. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych. Punkty z pierwszego etapu zostały ponownie przeliczone dla gmin, które odesłały ankietę.

Łącznie w drugim etapie samorząd mógł uzyskać kolejne ponad 40 punktów.

W ankiecie pytaliśmy między innymi:

> o udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2008–2011 (5 pkt.)

> o liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2008–2011 (5 pkt),

> o wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2008 –2011 (4 pkt),

> o wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2011 i 2012 roku (4 pkt),

> o liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2008–2011 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

(4 pkt),

> czy urząd funkcjonuje w oparciu o jedną z metod/narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI (maksymalnie 5 pkt),

> o udział wydatków na promocję gminy w wydatkach

ogółem w latach 2010–2011

(2 pkt),

> czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta (1 pkt),

> o współpracę z jednostkami pomocniczymi (2 pkt),

> o stopę bezrobocia – pytanie tylko do miast (4 pkt),

> o ocenę wiarygodności kredytowej – pytanie tylko do miast (2 lub 3 pkt w zależności od rating),

> o budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych – pytanie tylko do miast (1 pkt),

> o wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (2,5 pkt),

> o inicjatywy w ramach PPP (1 pkt),

> czy gmina powołała i/lub należy do związków komunalnych lub lokalnych stowarzyszeń stworzonych w celu rozwiązywania lokalnych/regionalnych problemów (maksymalnie 2 pkt).

Pytaliśmy także o plany zagospodarowania przestrzennego i o pozwolenia na budowę wydane na podstawie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (maksymalnie 2 pkt).

Tam, gdzie analizowaliśmy dane za kolejne lata, przyjęliśmy zasadę, że najwięcej punktów przyznajemy za ostatni rok.

Ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym wybraliśmy miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2008 – 2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

Przeanalizowaliśmy dane w trzech kategoriach samorządów:

Pozostało 93% artykułu
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego
Regiony
Moc wydarzeń na 25-lecie Dolnego Śląska
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?