Znalazły się one w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej na 2013 r. Chodzi np. propozycję, że Parki Narodowe zaczęły płacić podatek od nieruchomości, który zasili wprost budżety samorządów.

Resort finansów uzasadnia, że Parki stały się państwowymi podmiotami prawnymi, mogą prowadzić działalność gospodarczą i otrzymywać z tego źródła przychody. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by zaczęły też płacić podatek. Dotychczas ubytek w kasie samorządowej z tytułu zwolnień rekompensowało budżet państwa, ale trwało to dosyć długo.

Resort finansów proponuje czasowe preferencje dla tych samorządów, które przekształcają samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i planują spłatę ich zobowiązań z tego tytułu. Dla lokalnych budżetów to poważane obciążenie, mogłyby więc one wyłączać wydatki związane z tym procesem np. z indywidualnego limitu spłaty zobowiązań i limitu 60 proc. długu.  Zmniejszyć się też ma np. szczegółowość sporządzanych przez samorządy Wieloletnich Planów Finansowych.