Chodzi o kolejną edycję Konkursu 3P organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w której wnioski można składać do 15 października br. W konkursie, finansowanym z programu operacyjnego „Kapitał ludzki", wybierane są przedsięwzięcia planowane do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Nagrodą dla najlepszych projektów jest bezpłatne, profesjonalne doradztwo (prawne, ekonomiczne lub techniczne) w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac w danym projekcie ppp.

Celem Konkursu 3P jest promocja modelowych przedsięwzięć w ppp, które mogą stać się wzorem dla jednostek publicznych realizujących inwestycje w tej formule. Zgłoszony projekt musi spełniać istotny cel publiczny. Wartość inwestycji nie może przekraczać 100 mln zł. Do konkursu można zgłaszać wszystkie przedsięwzięcia mieszczące się w katalogu zadań publicznych.

Doradztwo to nagroda główna w konkursie PARP, ale można też uzyskać wyróżnienie w postaci udziału przedstawicieli danego samorządu w wizycie studyjnej w krajach Unii Europejskiej, posiadających doświadczenie w realizacji inwestycji w formule ppp.

W poprzednich edycjach Konkursu 3P przyznano łącznie osiem głównych nagród. Siedem z nich trafiło do gmin. Ósma do firmy. Nagrodzone przedsięwzięcia to m.in. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim" – przedsięwzięcie zgłoszone przez gminę Borów oraz „Dom Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" – to projekt gminy Bobolice. W przypadku firmy - Centrum Medycznego w Łańcucie - chodzi o przebudowę Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie.

Konkurs 3P jest organizowany w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne". Informacje o konkursie 3P są pod adresem: www.ppp.parp.gov.pl.