Unikatowa korporacja łącząca wszystkie województwa samorządowe

Polskie regiony to miejsce dla każdego mieszkańca naszego kraju, bo każdy Polak powinien się czuć pełnoprawnym i wartościowym obywatelem, który może realizować swoje aspiracje bez względu na to, w którym regionie żyje.

Publikacja: 30.10.2020 17:00

Unikatowa korporacja łącząca wszystkie województwa  samorządowe

Foto: Prezes Zarządu ZWRP Olgierd Geblewicz

Związek Województw RP (ZWRP) zrzesza wszystkie samorządy województw w Polsce. To stanowi o sile i wartości związku, który na współpracy pomiędzy samorządowymi partnerami buduje markę Polskie Regiony. A polskie regiony to miejsce dla każdego mieszkańca naszego kraju, bo każdy Polak powinien czuć się pełnoprawnym i wartościowym obywatelem, który może realizować swoje aspiracje bez względu na to, w którym regionie żyje.

Łącząc polskie regiony, zróżnicowane i niejednolite, ZWRP umacnia idę samorządu terytorialnego, pokazując jedność „małych ojczyzn” na rzecz rozwoju RP.

Działalność legislacyjna…

Dzięki ZWRP interesy samorządów wojewódzkich są reprezentowane m.in. na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie przedstawiciele ZWRP aktywnie uczestniczą w procesie legislacyjnym. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polskie regiony mają silną reprezentację w Komitecie Regionów i skutecznie walczą o decentralizację funduszy unijnych. Dzięki tym środkom mogą się rozwijać wszystkie polskie samorządy, na czym zyskują mieszkańcy całego kraju.

Przedstawiciele Związku Województw RP zasiadają także w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych poprzez komisje Sejmu i Senatu RP. Biorą udział w kongresach, konferencjach oraz innych ważnych dla środowiska samorządowego spotkaniach.

Ważnym, merytorycznym głosem ZWRP są jego komisje oraz zespoły. Właśnie tam problemy i potrzeby samorządów wojewódzkich są omawiane na bieżąco. Tam też eksperci szukają rozwiązań i kompromisów. Ich głos doradczy nie tylko służy Zarządowi ZWRP, ale powinien też być brany pod uwagę przez przedstawicieli administracji rządowej.

… i promocyjna

W ramach podejmowania wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności regionalnych oraz na rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów Związek Województw RP przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi organizuje Targi Smaki Regionów, które odbywają się w ramach POLAGRA FOOD. Impreza ta stwarza producentom żywności tradycyjnej i naturalnej okazję do prezentowania całego bogactwa i dorobku dziedzictwa kulinarnego polskich regionów. Targi są znakomitą formułą identyfikacji i promocji naturalnej, tradycyjnej żywności regionalnej. Oprócz oczywistych korzyści dla konsumentów służy to także budowaniu marki regionów.

Regionalne to dobre, tworzone od pokoleń według sprawdzonej receptury z użyciem najlepszych jakościowo składników.

Wraz z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego Związek Województw RP opracował jedyny w Polsce system wyróżniania żywności wysokiej jakości oraz znak „Jakość Tradycja” uznany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz Komisję Europejską.

Arena międzynarodowa

Związek Województw RP prowadzi także różne działania na płaszczyźnie międzynarodowej.

W 2011 r. zainicjowana została współpraca z regionami Chorwacji poprzez podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Związkiem Województw RP i Związkiem Żupanii Chorwackich. Rok później, podczas rewizyty przedstawicieli Związku Województw RP w Chorwacji, podpisana została deklaracja o współpracy między dwiema organizacjami, która przewiduje m.in. wymianę informacji i doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, współpracę w ramach Komitetu Regionów oraz wspieranie realizacji wspólnych programów w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem finansowania z funduszy europejskich.

W 2019 r. Republika Czeska przejęła prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Od tego czasu Związek Województw RP rozpoczął współpracę z czeskimi regionami. Pierwszym jej efektem było Forum Gubernatorów Grupy Wyszehradzkiej V4, które odbyło się we wrześniu 2020 r. w Pradze. Po raz pierwszy w ramach V4 rozszerzono współpracę o szczebel regionalny. Brali w nim czynny udział przedstawiciele samorządów województw.

Okres pandemii – szczególne wyzwania

Pojawienie się Covid-19 spowodowało daleko idące zmiany w funkcjonowaniu całego społeczeństwa europejskiego. W odpowiedzi na nie Komisja Europejska, rząd i samorządy województw bardzo szybko podjęły prace, aby dostosować programy operacyjne do przekierowania strumienia wszystkich niewykorzystanych dotąd środków na cel służący zapobieganiu negatywnym skutkom pandemii.

Dlatego już od marca br. Zarząd ZWRP podejmował stanowiska mające na celu przeciwdziałanie społecznym i gospodarczym skutkom pandemii Covid-19, które adresował do polskiego rządu, a także do Komisji Europejskiej. Apelował w nich m.in. o maksymalnie kompleksowe i długoplanowe rozwiązania zapobiegawcze na szczeblu krajowym i unijnym. Przyczyniło się to m.in. do umożliwienia wykorzystania środków europejskich na zakup specjalistycznego sprzętu oraz środków ochrony osobistej dla szpitali wojewódzkich. Była to reakcja na największe i najważniejsze potrzeby chwili.

Zarząd Związku interweniował też w sprawie wsparcia dla regionalnych portów lotniczych. Ze względu na ograniczenia w poruszaniu, także drogą lotniczą, w początkowym okresie pandemii w regionalnych portach lotniczych odnotowano spadek ruchu o ponad 90 proc., co w sposób zasadniczy wpłynęło na ich płynność finansową. Na mocy decyzji rządu porty lotnicze musiały być utrzymywane w gotowości, co generowało ogromne koszty. Dlatego Zarząd Związku Województw RP za konieczne uznał wypracowanie zarówno krajowych, jak i unijnych mechanizmów finansowania lotnisk, które pozwoliłyby na zabezpieczenie odpowiednich środków na utrzymywanie ich w gotowości.

W stanowisku z 1 czerwca 2020 r., „dotyczącym wsparcia regionalnych portów lotniczych”, Zarząd ZWRP zwrócił się do rządzących z prośbą o podjęcie niezbędnych działań w negocjacjach z Komisją Europejską w zakresie złagodzenia zasad udzielania pomocy publicznej dla lotnisk regionalnych. Ponadto zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia środków europejskich w nowej perspektywie unijnej 2021–2027 na wsparcie infrastruktury lotnisk regionalnych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa. – Zasadne wydaje się również ujęcie w przyszłej perspektywie unijnej narzędzia w postaci wypłaty dla lotnisk kwot adekwatnych do poniesionych strat – postulował Zarząd.

W efekcie w tarczy antykryzysowej znalazł się zapis umożliwiający lotniskom występowanie o rekompensaty bezpośrednich szkód ponoszonych w wyniku pandemii.

Zarząd Związku Województw RP pomógł też podmiotom leczniczym. Wszystko dzięki stanowisku z 23 września br. w sprawie rozliczania realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz finansowania absencji chorobowej w okresie pandemii koronawirusa. Zarząd ZWRP zauważał w nim, że przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z marca br. umożliwiające podmiotom leczniczym comiesięczne uzyskiwanie z NFZ należności dla poszczególnych zakresów świadczeń w wysokości 1/12 wartości całej umowy pozwalały na częściową poprawę bezpieczeństwa, stabilizacji oraz płynności finansowej wielu jednostek, które z uwagi na wprowadzone obostrzenia zmuszone zostały do ograniczenia czy zawieszenia realizacji części świadczeń zdrowotnych. To rozwiązanie kończyło się na początku października. Dlatego Zarząd wnosił o jego przywrócenie. Wychodząc naprzeciw tym postulatom, minister zdrowia wydał stosowne rozporządzenie i tym samym zagwarantował podmiotom leczniczym walczącym z Covid-19 comiesięczny wpływ 1/12 ryczałtu, bez względu na to, czy wywiążą się z realizacji świadczeń. Takie rozwiązanie zapewni finansowanie pracy szpitali w tak trudnym czasie, jakim jest pandemia.

Najważniejsze organy ZWRP

Organem wykonawczym ZWRP jest siedmioosobowy zarząd, który reprezentuje związek na zewnątrz. W skład zarządu wchodzą marszałkowie oraz radni województw samorządowych całego kraju. Zasiadają w nim osoby z różnych regionów, reprezentujące różne poglądy i opcje polityczne. Takie rozwiązanie umożliwia wypracowywanie kompromisowych stanowisk, uwzględniających potrzeby ogółu. Kluczowym ciałem opiniodawczo-doradczym jest Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa). Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Przewodniczenie konwentowi zmienia się co pół roku. Dzięki temu każde województwo może aktywnie uczestniczyć w jego pracach.

– Olgierd Geblewicz jest prezesem Zarządu, a Jarosław Stawiarski, Adam Struzik i Władysław Ortyl wiceprezesami Zarządu ZWRP.

""

regiony.rp.pl

Związek Województw RP (ZWRP) zrzesza wszystkie samorządy województw w Polsce. To stanowi o sile i wartości związku, który na współpracy pomiędzy samorządowymi partnerami buduje markę Polskie Regiony. A polskie regiony to miejsce dla każdego mieszkańca naszego kraju, bo każdy Polak powinien czuć się pełnoprawnym i wartościowym obywatelem, który może realizować swoje aspiracje bez względu na to, w którym regionie żyje.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ranking Samorządów
Marta Majewska: Mieszkańcy zachowali się, jak trzeba
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Ranking Samorządów
Wojciech Bakun: Przemyśl jest miastem spotkań ukraińskich rodzin
Ranking Samorządów
Kolejny rok wyzwań dla samorządów
Ranking Samorządów
Zrównoważony rozwój to nie moda, to konieczność
Ranking Samorządów
Ranking Samorządów: Sukces to efekt ciężkiej pracy, dobrych planów i… pieniędzy