– Powstaje właśnie nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, która znana jest również jako ustawa 2.0, która w obecnie publikowanych zapisach działa na niekorzyść mniejszych, regionalnych uczelni – tłumaczył prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dodał, że część środków finansowych dotychczas trafiających do takich szkół będzie przekazywana tym największym w kraju. Poza tym już od 2009 roku szkoły wyższe takie jak UZ otrzymują co roku dotację mniejszą o 2,5 proc., a w 2016 roku – po ośmiu latach działania tego systemu – była ona niższa w stosunku do tej z 2009 roku aż o jedną piątą!

Problem ten dotyka wielu polskich szkół wyższych, dlatego obie lubuskie uczelnie postanowiły ze sobą współpracować. Pod koniec lutego zarówno w Zielonej Górze, jak i w Sulechowie odbyły się posiedzenia ich senatów, na których zaakceptowano ideę scalenia szkół. „Dzięki połączeniu w pierwszym roku wspólnego działania otrzymywana dotacja będzie o 3 proc. wyższa, a przez kolejnych pięć lat pozostanie na niezmienionym poziomie – podkreślają uczelnie we wspólnym komunikacie. – Te sześć lat pozwolą na przygotowanie jak najlepszej oferty dla regionu. Z jednej strony adresowanej do młodych ludzi, a z drugiej dla gospodarki. Plan jest taki, by PWSZ w Sulechowie stała się wydziałem zamiejscowym UZ – zdradza prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

Prof. Marian Miłek, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która działa od 1998 roku, zauważa, że wskaźnik rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie, wyrażany liczbą absolwentów szkół wyższych przypadającą na 10 tys. mieszkańców, jest coraz niższy. Siedem lat temu wynosił 98, a w ubiegłym roku zaledwie 45. – Ten dramatyczny spadek świadczy o tym, że dotyka nas nie tylko niż demograficzny. Młodzież ucieka z regionu, gdzieś do Polski albo poza jej granice, dlatego trzeba temu przeciwdziałać – tłumaczy prof. Miłek. Dzięki połączeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego i PWSZ w Sulechowie ma się również poprawić jakość kształcenia.

Obaj rektorzy podkreślali, że ważne jest dla nich wyedukowanie jak najlepszej kadry fachowców, którzy pozostaną w województwie. Dzięki wsparciu kadrowemu z UZ instytuty funkcjonujące dziś w Sulechowie, m.in. administracji i turystyki, politechniczny, zarządzania i inżynierii rolnej, studium wychowania fizycznego czy języków obcych, mogłyby proponować pełne studia magisterskie. Wówczas oferta kształcenia na obecnej PWSZ będzie bardziej atrakcyjna i może się cieszyć większym zainteresowaniem.

Po akceptacji obu senatów zarówno w Zielonej Górze, jak i w Sulechowie powstaną zespoły robocze, które zajmą się opracowaniem szczegółów połączenia uczelni i pracą nad wspólnym, nowym statutem Uniwersytetu Zielonogórskiego. W kolejnym kroku zostaną przyjęte uchwały, które później trafią na biurko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po akceptacji dokumentów resort wyda rozporządzenie o połączeniu obu uczelni. Do oficjalnego połączenie UZ i PWSZ w Sulechowie ma dojść 1 września.