Każde zamówienie należy negocjować

Nowe Prawo zamówień publicznych ma zmienić filozofię wydatkowania środków publicznych. Oznacza to rewolucję w dotychczasowych praktykach zamawiających. Ustawodawca postawił na zwiększenie dialogu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i przyznanie drugiemu z tych podmiotów rzeczywistego wpływu na treść umowy.

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt

Stowarzyszenie wykonujące różne zadania zlecane przez naszą gminę złożyło wniosek o oddanie w bezpłatne użyczenie nieruchomości na okres 10 lat. Zaistniał konflikt, który organ jest decyzyjny czy rada gminy, czy wójt gminy w tym zakresie. Umowa ma być długoletnia i dlatego w tym zakresie radni upatrują swojej kompetencji, kosztem wójta. Kto ma rację? – pyta radna.

Kara za uszkodzenie wodomierza okazała się nielegalna - wyrok WSA

Odbiorcy wody nie można obciążyć kosztami w przypadku kradzieży, uszkodzenia wodomierza głównego czy zerwania plomby.

Oferty otwarte, ale pieniędzy w budżecie gminnym nie ma

Czy można unieważnić przetarg z powodu zmian dokonanych w budżecie gminy dokonanych po jego rozpisaniu? Na jaką odpowiedzialność naraża się gmina i wójt?

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: Zdecyduj o tym, jak podzielić cztery miliardy euro

„Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego" to program, który ma być następcą „Wiedza, Edukacja, Rozwój" – programu realizowanego w latach 2014-2020.

Dotacje na likwidację dzikich wysypisk i usprawnianie recyklingu

Od końca czerwca do 21 lipca łódzkie samorządy oraz ich związki i porozumienia mogą starać się o środki na realizację projektów z zakresu gospodarki odpadami.

Czy rada gminy może mieć zdolność procesową

Problem występowania rady gminy przed sądem administracyjnym trudno uznać za wyjaśniony. Zagadnienie to powinno ponownie zostać rozstrzygnięte przez NSA.

Przepis uchwały może także realizować funkcję tylko informacyjną - wyrok WSA w Poznaniu

Naruszenie prawa przez organ gminy może mieć charakter istotny lub nieistotny, zaś tylko akt sprzeczny z prawem, a więc naruszający prawo w sposób istotny, jest nieważny.

Podatek od nieruchomości: czy podatnik może wydać dyspozycję spłaty zaległego podatku, a nie odsetek?

Na rachunek bankowy urzędu gminy wpłynęło 10 sierpnia – 2 tys. zł tytułem zaległego podatku od nieruchomości od spółki z o.o. Jednak na koncie podatnika jest zadłużenie wyższe - na ok. 2,3 tys. zł. W piśmie podatnik podaje że spłaca tylko sam podatek - bez odsetek. Jak mamy postąpić? Czy księgować wg prośby podatnika w całości na należność podatkową? Wówczas pozostaną niespłacone odsetki - pyta radna.

Czy wójt gminy może rozdysponować rezerwę ogólną na wynagrodzenia pracowników

Czy wójt gminy może rozdysponować rezerwę ogólną na wynagrodzenia osobowe pracowników do rozdziału budżetowego 40002, paragraf 401? Umożliwiają to może regulacje tzw. tarczy antykryzysowej? To sytuacja nagła a wynagrodzenia trzeba wypłacić – pyta radny.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: konkurs na szkolenia zawodowe osób dorosłych

Kierunki kształcenia zawodowego osób dorosłych muszą odpowiadać potrzebom lokalnego rynku pracy. To podstawowy warunek, aby zdobyć dotacje na organizację szkoleń.

Dotacje unijne w województwie warmińsko-mazurskim na profesjonalizację usług ośrodków innowacji

Od 23 sierpnia do 21 września urząd marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od instytucji zaangażowanych we wspieranie firm i rozwój przedsiębiorczości.

Jakie diety dla radnego

Regionalna izba obrachunkowa zarzuciła w wystąpieniu pokontrolnym – nieprawidłowe wydatki budżetowe na wynagrodzenia. Chodzi o pracownika urzędu miasta który pełni funkcję radnego, ale powiatu. Urząd nie pomniejszał mu wynagrodzenia za czas, w którym brał udział w pracach rady powiatu. Czy zarzut RIO jest zasadny? Czy należy się odwołać – pyta radna.

Skutki pomyłki w parkomatowym bilecie - wyrok WSA

Brak podania numeru rejestracyjnego pojazdu lub podanie błędnego numeru może być uznane za nieuiszczenie opłaty – orzekł WSA w Krakowie.

W statucie Willi Lentza nie było siedziby - wyrok WSA

Skoro siedziba instytucji kultury ma być wskazana w akcie założycielskim i dokumentach statutowych, nie można było jej pominąć w żadnym z nich.

WSA: regulamin siłowni na otwartej przestrzeni jest aktem prawa miejscowego

Rada miasta mogła zestawić przepisy różnych ustaw – uznał WSA.

Decyzja o warunkach zabudowy, czyli jest problem

Praktyka stosowania przepisów dotyczących „wuzetek" powoduje sporo problemów. Jeden z nich dotyczy statusu członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jako stron postępowań w takich sprawach.

Urzędy pracy pomogą młodym osobom rozkręcić własny biznes

Wsparcie kierowane będzie do osób w wieku od 15 do 29 roku życia, które nie pracują i mieszkają w województwie opolskim. Oferowana pomoc przybierze formę jednorazowej dotacji i usługi szkoleniowej.