Wielkie zmiany na Dolnym Mieście

Aż 11 hektarów powierzchni obejmie wspólny projekt deweloperów Euro Styl i Inopa oraz władz Gdańska, realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Aktualizacja: 06.12.2019 16:44 Publikacja: 06.12.2019 16:43

Motława Nocą – miejsce gdzie rzeka oddziela zabytkowa gdańską zabudow

Motława Nocą – miejsce gdzie rzeka oddziela zabytkowa gdańską zabudowę od nowoczesnych obiektów zbudowanych w znacznej części dzięki współpracy w formule PPP

Foto: Jakub Maj/Maj Film

Dzięki temu projektowi zrewitalizowana zostanie część tzw. Dolnego Miasta, jedna z najbardziej urokliwych dzielnic miasta.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym z powołanym przez spółki Inopa i Euro Styl konsorcjum GGI Dolne Miasto została podpisana w listopadzie. To finał trwającego trzy lata postępowania o wybór prywatnego partnera dla przedsięwzięcia „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”.

– W ramach przedsięwzięcia partner prywatny zaprojektuje, sfinansuje i zrealizuje na terenie Dolnego Miasta inwestycje publiczne oraz komercyjne, komplementarne do wdrażanych obecnie przez miasto Gdańsk działań rewitalizacyjnych – wyjaśnia Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Ponadto jego obowiązkiem będzie utrzymanie i zarządzanie obiektami celu publicznego przez określony czas. W ciągu ośmiu lat zagospodarowany zostanie teren o łącznej powierzchni ok. 11 ha. Zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i w poszanowaniu wartości historycznych powstanie nowa zabudowa mieszkaniowa, lokale usługowe i handlowe oraz tereny rekreacyjne i zielone. Dzięki renowacji dawny blask odzyska też kilka zniszczonych i niewykorzystywanych obecnie budynków.

Do nauki, sportu i pływania

Dolne Miasto to obszar Śródmieścia Gdańska, który opływa Nowa Motława. Jest też pełna starych kanałów i elementów dawnych fortyfikacji, a w XIX wieku z racji licznych zakładów przemysłowych była nazywa Miastem Fabryk. Wyjątkowy charakter dzielnicy przetrwał do dzisiaj, choć w okresie PRL i latach 90. uległa degradacji. W pierwszej dekadzie XXI w. rozpoczęła się gruntowna rewitalizacja, a powstanie konsorcjum GGI Dolne Miasto jest jej kontynuacją.

Konsorcjum wybuduje nowe przedszkole dla 150 dzieci, wraz z placem zabaw. Cały obiekt ma mieć około 4000 mkw. W starym budynku, gdzie mieściło się gimnazjum, powstanie centrum aktywności lokalnej, które będzie służyło okolicznym mieszkańcom. Przy Szkole Podstawowej nr 65 powstanie nowoczesne, ogólnodostępne i wielofunkcyjne boisko sportowe, zadaszone stanowisko na rekreacyjny sprzęt wodny, np. kajaki, smocze łodzie, a także ławki i elementy małej architektury.

– Ponadto w ramach celów publicznych zostaną wybudowane, zmodernizowane i wyremontowane łącznie 2 kilometry dróg i ciągów pieszych oraz zrewitalizowane i zagospodarowane ponad 5,5 hektara terenów zielonych – wyjaśnia Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska.

W Dolnym Mieście nie tylko mają powstać nowe drogi i chodniki, ale też zmodernizowana zostanie infrastruktura podziemna. Nowe oblicze uzyskają bulwary Nowej Motławy, gdzie wyremontowane będzie siedem zejść do nabrzeża. Także Bastion Reduta Wilk i Wyskok zostaną zagospodarowane jako miejsca spotkań, odpoczynku i rekreacji.

Wokół zabudowy komercyjnej zrealizowane zostaną nasadzenia drzew i krzewów, powstaną też małe place publiczne oraz plac zabaw i siłownia. Niezwykle istotną inwestycją w ramach przedsięwzięcia będzie rewaloryzacja budynku dawnej zajezdni tramwajowej, która zyska nowe funkcje - znajdą się w niej lokale usługowe i gastronomiczne. Będzie to atrakcyjne i otwarte dla mieszkańców miejsce. Przed odnowionym budynkiem powstanie ogólnodostępny plac, którego charakterystycznym elementem będą wyeksponowane tory tramwajowe.

277 mln złotych i 39 nieruchomości

Całkowita wartość całego projektu PPP szacowana jest na nie mniej niż 277 mln zł netto, w tym 51 mln zł netto przeznaczone zostanie na realizację inwestycji publicznych. Inwestycje o charakterze komercyjnym powstaną na nieruchomościach, które miasto Gdańsk sprzeda partnerowi prywatnemu jako wkład własny w przedsięwzięcie. To 39 nieruchomości.

– Jako lokalna firma deweloperska z troską patrzymy na rozwój Gdańska i staramy się w nim aktywnie uczestniczyć – mówi Mikołaj Konpka, prezes Eurostylu. – Tym bardziej cieszy nas fakt, iż miasto Gdańsk, wykorzystując formułę PPP, dba o reinwestowanie środków pozyskanych z terenów inwestycyjnych Dolnego Miasta, właśnie na tym obszarze. Innymi słowy, że pieniądze z działek na Dolnym Mieście przeznaczonych pod zabudowę wrócą do mieszkańców Dolnego Miasta w postaci terenów rekreacyjnych, kompleksu sportowego, przedszkola, wyremontowanych nabrzeży i wielu innych udogodnień. Z szacunkiem podchodzimy także do lokalnej społeczności i historii tego wspaniałego miejsca.

Inwestor zapowiada, że projekty poszczególnych inwestycji będą konsultowane z przedstawicielami mieszkańców Dolnego Miasta.

– Duża świadomość i zaangażowanie mieszkańców to wartość dla tego projektu, a my jesteśmy otwarci na rozsądny dialog – wyjaśnia Luiza Gruntkowska, prezes Inopa. – Muszę powiedzieć, że osobiście z wielką przyjemnością przystępuję do pracy nad przedsięwzięciem dotyczącym Dolnego Miasta. Z perspektywy inwestora mam jednak świadomość bardzo kosztownego procesu realizacji całej inwestycji, w szczególności z uwagi na trudne warunki gruntowe.

EER 2020 dla Gdańska

Projekt GGI Dolne Miasto wpisuje się w szeroki katalog działań Gdańska na rzecz przedsiębiorczości. W czerwcu tego roku miasto razem z regionem pomorskim otrzymało specjalną nagrodę – Europejski Region Przedsiębiorczości 2020. To tytuł przyznawany przez Komitet Regionów w porozumieniu z Komisją Europejską. Już od 2011 roku przyznawany jest miastom i regionom UE, które wyróżniają się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości. Do tej pory otrzymały go 24 regiony, a z Polski wcześniej jedynie Małopolska. Gdańsk zdobył w tym roku nagrodę razem ze szwedzkim miastem Goeteborg i hiszpańskim regionem Nawarra.

– Nagroda ta to najlepszy dowód, że nie zmarnowaliśmy ostatnich 30 lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej i 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej – mówił Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska. – Wiele lat temu postawiliśmy sobie ambitny cel: skupienie i przyciąganie tego, co najcenniejsze – ludzi przedsiębiorczych, świadomych naszego dziedzictwa, solidarnych, otwartych, kreatywnych, rozwijających się i wspólnie kształtujących przyszłość, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej. Patrząc przez pryzmat czasu, mamy poczucie, że ten cel osiągnęliśmy.

Miasto stawia na ludzi

Wspólne zgłoszenie Gdańska i regionu pomorskiego do EER opierało się na działaniach stymulujących wzrost. Coraz większym wyzwaniem dla rozwoju gospodarczego Europy jest starzenie się społeczeństw, a w konsekwencji powiększająca się luka na rynku pracy. W Polsce w 2025 roku ma brakować blisko 2 mln pracowników. Ten problem dotknie też Gdańska, dlatego w planie na 2020 rok znalazły się działania na rzecz pozyskiwania i rozwój zasobów ludzkich oraz inwestowania w przedsiębiorczość. Miasto chce się koncentrować na przyciąganiu, rozwoju i zatrzymaniu talentów, pielęgnowaniu startupów i wsparciu MŚP oraz edukacji młodzieży, która w niedalekiej przyszłości zasili kadrę gdańskich i regionalnych przedsiębiorców, w zakresie przedsiębiorczości.

Gdańsk wskazał też na swoje mocne strony: nadmorskie położenie, wysoką jakość życia, aktywność na polu międzynarodowym, wysoki potencjał kapitału ludzkiego, tj. 2,3 mln zł ludności w regionie, z czego 1,4 mln w wieku produkcyjnym. Atuty to również silne zaplecze akademickie i badawcze, zróżnicowana struktura gospodarki, niska stopa bezrobocia na poziomie 2,6 proc., wysoki potencjał proeksportowy firm, silna tożsamość regionalna, własny model integracji imigrantów i model na rzecz równego traktowania.

„Tym, co wyróżnia Gdańsk i województwo pomorskie na tle innych polskich miast i regionów, jest pionierska wizja budowania zróżnicowanych zasobów ludzkich w oparciu o otwartość na przybyszów z zewnątrz, co sięga hanzeatyckich tradycji miasta Gdańska, którego potęga gospodarcza zbudowana została m.in. przez kupców przybywających z różnych części Europy. Świadomość wartości dodanej różnorodności i jej ogromnego potencjału dla tempa rozwoju gospodarczego i społecznego jest wyróżniającą cechą Gdańska oraz województwa pomorskiego, jest swoistym genius loci tego regionu. Bardzo ważne jest także to, że ta świadomość jest wspólna dla wszystkich środowisk: samorządowej administracji publicznej, biznesu, środowiska akademickiego oraz organizacji społecznych. Praktycznym urzeczywistnieniem tej wizji są pierwsze w Polsce modele integracji imigrantów oraz na rzecz równego traktowania” – napisali wspólnie przedstawiciele Gdańska i Samorządu Województwa Pomorskiego we wniosku o EER 2020.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego