Celem podpisanego na początku stycznia br. porozumienia jest stworzenie ram współpracy między skupiającą dwanaście największych polskich miast Unią Metropolii Polskich, a Europejskim Forum Bezpieczeństwa Miejskiego, jako organizacją – przede wszystkim – ekspercką.

– Liczymy na wymianę wiedzy i doświadczeń nie tylko w zakresie szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa miejskiego i zapobiegania przestępczości, ale także w zakresie przeciwdziałania takim negatywnym, czy wręcz niepożądanym zjawiskom jak: polaryzacja lokalnych społeczności, dyskryminacja, brutalny ekstremizm, czy mowa nienawiści. Nasza współpraca obejmować będzie także zagadnienia związane z szerzej rozumianym bezpieczeństwem, w szczególności klimatycznym. Łagodzenie skutków i wpływu zmian klimatu na życie w miastach staje się bowiem, w ostatnim czasie, ważnym tematem dla społeczności lokalnych – mówi Tomasz Fijołek, dyrektor biura Unii Metropolii Polskich.

Jak wynika z treści podpisanego porozumienia, współpraca pomiędzy UMP a EFUS zakłada nie tylko regularną wymianę informacji na temat ich działań, projektów, planów i możliwości interakcji, a także współpracy z innymi podmiotami w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa miejskiego.

Współdziałanie ma także polegać na włączaniu Miast Unii Metropolii Polskich w prace nad określaniem priorytetów i rozwiązywaniem problemów związanych z bezpieczeństwem klimatycznym oraz w zakresie poprawy bezpieczeństwa i spójności społecznej. W tym celu EFUS i UPM będą współdziałać w celu ułatwienia aktywnego zaangażowania polskich miast w bieżące działania w ramach struktury EFUS (np. Grupy Robocze, konferencje internetowe, wydarzenia osobiste, projekty i inne odpowiednie inicjatywy).