Z alkoholem władze miasta poszły na rękę mieszkańcom

Radni słabo uzasadnili swoją decyzję o zwiększeniu liczby zezwoleń na sprzedaż napojów wyskokowych w Zakopanem.

Publikacja: 21.01.2019 00:20

Z alkoholem władze miasta poszły na rękę mieszkańcom

Foto: shutterstock

Sprzedaż alkoholu pod Giewontem budzi ogromne emocje. Włodarze tego miasta postanowili w tej kwestii wsłuchać się w postulaty mieszkańców Zakopanego. Plany pokrzyżował jednak wojewoda małopolski.

Zakwestionował uchwałę Rada Miasta Zakopane w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Według niego uchwała mocno się różni od projektu. Przewiduje bowiem kompletnie inną liczbę zezwoleń na sprzedaż trunków. W wypadku sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach zawiera dwukrotnie większą ich liczbę. Natomiast w miejscach sprzedaży, czyli barach, restauracjach etc., przewiduje kilkadziesiąt więcej zezwoleń, aniżeli wynikało to z projektu uchwały.

Strategia i procenty

Wojewoda małopolski uznał, że uchwała nie uwzględnia zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2014–2019. Wynika z nich, że jednym z głównych celów programu jest ograniczenie nadużywania alkoholu oraz używania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców. Wojewoda zarzucił też, że uchwała narusza ustawę z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Określa ona cele, które jednostka samorządu terytorialnego, uchwalając prawo miejscowe, ma uwzględniać. Wśród nich jest ograniczenie dostępności alkoholu oraz motywowanie obywateli do powstrzymywania się od jego spożywania.

Władze i mieszkańcy byli za

W odpowiedzi na skargę burmistrz Zakopanego wniósł o jej oddalenie. Tłumaczył, że zmiany do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2014–20019 oparto na danych źródłowych z przeprowadzonej diagnozy uzależnień w Zakopanem. Są to dane z lat 2012–2018.

W toku dyskusji na posiedzeniach komisji Rady Miasta Zakopane i w trakcie sesji Rady Miasta większość radnych podjęła decyzję, że obecna wysokość limitów koncesji na sprzedaż alkoholu jest niewystarczająca, a ich zwiększenie, jeśli chodzi o wódkę, wino i piwo, oraz wprowadzenie nowej liczby dla piwa zgodnie z dotychczasowym wykorzystaniem nie spowoduje zagrożeń w obszarze profilaktyki alkoholowej.

W toku zaś konsultacji społecznej proponowane przez burmistrza Zakopanego rozwiązania, tj. propozycja pozostawienia limitów w dotychczasowej wysokości, spotkały się ze sprzeciwem społeczności lokalnej, która nie zgadzała się na obostrzenia ani niską liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

A co z profilaktyką

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyznał rację wojewodzie i uchylił zaskarżoną uchwałę. Uznał, że władze Zakopanego nie wyjaśniły w jej uzasadnieniu, dlaczego zwiększenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie zagrozi realizacji celów wynikających z ustawy oraz z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Na sesji rady, na której podjęto zaskarżoną uchwałę, także nie zostały wskazane argumenty przemawiające za wprowadzeniem do uchwały postanowień sprzecznych z jej projektem.

Zdaniem WSA lakoniczne uzasadnienie uchwały – odnoszące się w istocie do projektu, który miał odmienną treść – nie pozwala na ocenę, czy uchwała realizuje cele określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Brak prawidłowego uzasadnienia uchwały ocenić należy jako istotne naruszenie procedury podejmowania uchwały, które to naruszenie stanowi podstawę do stwierdzenia jej nieważności. ©?

Sygnatura akt III SA/Kr 1027/18

Sprzedaż alkoholu pod Giewontem budzi ogromne emocje. Włodarze tego miasta postanowili w tej kwestii wsłuchać się w postulaty mieszkańców Zakopanego. Plany pokrzyżował jednak wojewoda małopolski.

Zakwestionował uchwałę Rada Miasta Zakopane w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Według niego uchwała mocno się różni od projektu. Przewiduje bowiem kompletnie inną liczbę zezwoleń na sprzedaż trunków. W wypadku sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach zawiera dwukrotnie większą ich liczbę. Natomiast w miejscach sprzedaży, czyli barach, restauracjach etc., przewiduje kilkadziesiąt więcej zezwoleń, aniżeli wynikało to z projektu uchwały.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?