Uchwałą Zarządu Powiatu Prudnickiego dyrektor szkoły zawodowej został odwołany ze stanowiska z dniem 29 maja 2018 r.

Zarzucono mu niedopełnienie obowiązków nadzorczych nad finansami i sprawami administracyjnymi, zwłaszcza nad gospodarką paliwową. Podczas kontroli wewnętrznej stwierdzono niewłaściwe ustalenie norm paliwa, nieprawidłowe wypełnianie i rozliczanie kart drogowych i delegacji oraz korzystanie ze służbowego samochodu. Doprowadziło to do nadużyć finansowych. Zarząd powiatu uznał, że zaniedbania dyrektora w nadzorze nad gospodarką paliwową i brak odpowiednich procedur, ograniczających ryzyko nadużyć, świadczyły o rażącym niedbalstwie w wypełnianiu obowiązków. Zgodnie z przepisem (art. 66 ust. 1) ustawy – Prawo oświatowe organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, może odwołać nauczyciela z tego stanowiska w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Opinia kuratora była wprawdzie negatywna, ale brak należytego nadzoru nad dokumentacją szkoły i niewdrożenie wewnętrznych procedur, mających na celu ograniczenie możliwości nadużyć, z pewnością stanowią szczególnie uzasadniony przypadek – uznał zarząd powiatu.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odwołany dyrektor zarzucił, że negatywna ocena nadzoru nad gospodarką finansową i sprawami administracyjnymi szkoły oraz zaniedbania w organizacji pracy szkoły nie mieszczą się w pojęciu szczególnie uzasadnionego przypadku, uprawniającego do odwołania dyrektora szkoły bez wypowiedzenia, w trakcie roku szkolnego. Nie zgodził się też z ustaleniami kontroli. Bezpośredni nadzór nad rozliczaniem paliwa i kart drogowych sprawował kierownik administracyjny szkoły. Z samochodu służbowego korzystano przy zakupie różnych potrzebnych materiałów. Po kontroli opracowano regulaminy korzystania z samochodu, procedury rozliczania delegacji „bezkosztowych” i prawidłowego wypełniania kart drogowych.

WSA przypomniał, że przepis dotyczący „przypadków szczególnie uzasadnionych” figurował już w ustawie z 1991 r. o systemie oświaty, skąd został, w dosłownym brzmieniu, przeniesiony do obecnego prawa oświatowego. Do tego czasu obrósł orzecznictwem sądowoadministracyjnym. Obecnie pod pojęciem przypadków szczególnie uzasadnionych kryją się sytuacje drastyczne, w których doszło do rażących uchybień, niepozwalających na dalsze zajmowanie stanowiska i prowadzących do konieczności natychmiastowego odsunięcia osoby pełniącej funkcje kierownicze w szkole lub placówce oświatowej. Jej dalsze funkcjonowanie godziłoby bowiem w interes szkoły, powodowało destabilizację w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub zagrażało interesowi publicznemu. Powód zwolnienia musi więc wynikać z nagłych okoliczności – stwierdził WSA. W tej sprawie okoliczności, na które powołał się zarząd powiatu, nie były nagłym zdarzeniem, lecz wynikały z rezultatów kontroli gospodarki finansowej szkoły, przeprowadzonych jesienią 2017 r., czyli pół roku przed odwołaniem. Nie wykazano zresztą wówczas takiego rodzaju uchybień, które wymagałyby natychmiastowego odwołania dyrektora szkoły – stwierdził WSA – i stwierdził nieważność uchwały rady powiatu.

Sygn. II SA/Op 333/18