Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego:

– Odbędzie się posiedzenie zespołu ds. edukacji, kultury i sportu, który omówi wysokość subwencji oświatowej oraz innych środków przeznaczonych na oświatę zaplanowanych na 2019 r.

Wchodzi w życie:

– rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (DzU z 23 października 2018 r., poz. 2031). Jak wynika z prawa wodnego, projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowują Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu w zakresie infrastruktury transportowej, z właściwymi wojewodami oraz po zasięgnięciu opinii marszałków województw. Marszałkowie województw przedstawiają opinię w terminie 45 dni od dnia otrzymania projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym, przy czym brak opinii we wskazanym terminie uznaje się za pozytywne zaopiniowanie projektów.

SEJM:

– na rozpoczynającym się trzydniowym posiedzeniu posłowie zajmą się m.in.:

– projektem ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o powszechne wydawanie dowodów osobistych zawierających odpowiednią warstwę pozwalającą obywatelowi na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi. Dowody osobiste mają zwierać środek identyfikacji elektronicznej nazywany profilem osobistym, zapewniający wysoki poziom zaufania, który będzie dawał możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w usługach online. – projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Łatwiej będzie wymienić lub zlikwidować niespełniające standardów emisyjnych urządzenia grzewcze. Na pilotaż termomodernizacyjny zostanie przeznaczone z budżetu państwa 883,20 mln zł w latach 2019–2024. W pierwszej kolejności środki trafią do miast liczących mniej niż 100 tys. mieszkańców. O objęciu danej gminy wsparciem będzie decydował wniosek o dofinansowanie pozytywnie rozpatrzony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.