Ładny widok uniemożliwił zabudowę

Studium jest wiążące przy sporządzaniu planu miejscowego, który przewiduje powstanie domów.

Publikacja: 23.10.2018 10:00

Gmina może zmienić w planie dotychczasowe przeznaczenie terenu, ale jedynie w granicach określonych przez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Łużna w woj. małopolskim uchwaliła studium w 1999 r. Wyodrębniono wówczas poszczególne strefy. Strefa I, obejmująca masywy górskie, miała zachować charakter przyrodniczo-leśny. W strefie II, terenie pogórzy, dominował charakter rolno-leśny, z walorami widokowo-krajobrazowymi na stokach, wymagającymi ochrony. Koncentracja zabudowy mieszkaniowej mogła nastąpić wyłącznie w strefie III.

W planie miejscowym, uchwalonym w 2003 r. zgodnie ze studium, część działki o długości 177 m we wsi Biesna znalazła się w całości w strefie II, widokowo-krajobrazowej, gdzie nie dopuszcza się żadnej zabudowy. Natomiast druga część, o szerokości ok. 44 m – była w strefie III, w której przewidziano utrzymanie obecnej zabudowy i możliwość jej uzupełnień, ale tylko teoretyczną z uwagi na stanowisko archeologiczne.

W 2017 r. gmina zmieniła dotychczasowe zapisy planu, dotyczące przyszłości tej części działki w Biesnej, która znalazła się w strefie II, przylegając do części, położonej w strefie III. Były to wówczas niezabudowane, nieuzbrojone kośne łąki. Nowy, a właściwie zmieniony plan, przeznaczał tę część działki, leżącą w strefie widokowej, na tereny zabudowy mieszkaniowej. Dopuszczał realizację budynków jednorodzinnych, a nawet gospodarczych i garaży dla samochodów osobowych.

Wojewoda małopolski zaskarżył uchwałę planistyczną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Wniósł o stwierdzenie nieważności z powodu istotnego naruszenia prawa. Konkretnie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wiążą miejscowy plan z ustaleniami studium. Dopuszczenie do zabudowy działki w strefie widokowej narusza ustalenia studium, które w tej strefie wprowadzają ochronę przed nową zabudową – podkreślił. Rada Gminy Łużna domagała się oddalenia skargi. Wójt gminy wyjaśnił, że zmieniając plan, kierowano się wnioskiem właściciela działki, uwzględniając jego interes. A także chęcią poprawy życia mieszkańców, co jest interesem publicznym. Większość obszarów gminy to tereny rolne, gdzie utrzymuje się istniejącą zabudowę, dopuszcza jej modernizację i uzupełnienia. Studium dopuszcza korektę wyznaczonych stref osadniczych.

WSA uznał racje wojewody i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Zwrócił uwagę, że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy uchwalaniu planów miejscowych. Gmina może wprawdzie zmienić w planie miejscowym dotychczasowe przeznaczenie określonych obszarów, ale tylko w granicach ustaleń studium – przypomniał sąd. Treść studium wyklucza zabudowę na tym terenie. Działka w Biesnej należy w studium do stref chronionych przed zainwestowaniem, gdyż leży w większej części w strefie widokowo-krajobrazowej, chronionej przed wprowadzaniem nowej zabudowy. Można tylko zachować istniejącą i w niewielkim stopniu uzupełniać. Gmina może wprawdzie zmienić w planie miejscowym przeznaczenie określonych terenów, ale jedynie w granicach studium. Nie może, powołując się na interes właściciela działki, utożsamiany z interesem publicznym, dokonywać wyłomu w dotychczasowych zasadach ochrony określonej strefy jako całości. Realizację przedsięwzięć nieprzewidzianych w studium może umożliwić tylko nowelizacja studium. ©?

sygn. II SA/Kr 590/18

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej