Sto metrów od brzegu jeziora bez zabudowy

Wprowadzenie zakazów na chronionym obszarze krajobrazu nie może naruszać zasady proporcjonalności.

Publikacja: 29.08.2018 09:10

Bliskość zabudowy przy linii brzegowej to sprawa istotna w wielu miejscowościach

Bliskość zabudowy przy linii brzegowej to sprawa istotna w wielu miejscowościach

Foto: materiały prasowe

Uchwała sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich z 24 sierpnia 2015 r. (§ 5 pkt 7) ustanawiał zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Podobnie było dotychczas

Nie było w tym pozornie nic nowego, ponieważ identyczna regulacja funkcjonowała w poprzedniej uchwale z 2011 r. Mimo to wojewoda kujawsko-pomorski zaskarżył ów przepis do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, domagając się stwierdzenia jego nieważności. Zniknęły bowiem istniejące dotychczas wyłączenia od wspomnianych zakazów, dotyczące terenów przeznaczonych pod zabudowę, dla których szerokość strefy zakazu zabudowy wyznacza się w miejscowym planie zagospodarowania. Zabrakło poprzedniej dopuszczalności budowy nowych obiektów w sytuacji, gdy w chronionej strefie znajduje się zespół istniejącej zabudowy, którą mają uzupełniać bądź do której będą przylegać.

Oznacza to – stwierdził wojewoda w skardze, skierowanej we wrześniu 2017 r. do WSA – że obecną regulacją zaostrzono dotychczasowe warunki lokalizowania obiektów budowlanych w 100-m pasie od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Rezygnacja z określenia wyjątków od zakazów doprowadziła do znaczniejszej niż dotychczas ingerencji w prawo własności oraz we władztwo planistyczne gmin. Spowodowała także inne negatywne skutki, przedstawione w opracowanej przez gminę Rogowo „Analizie ograniczeń dla lokalizacji zabudowy, wynikających z zakazów, ustanowionych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich na terenie gminy Rogowo” . Gmina wskazywała przede wszystkim na brak możliwości dalszego zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Przeciwko zakazom i brakowi wyłączeń było również kilkadziesiąt innych gmin. Ich zdaniem zakazy zostały wprowadzone zbyt szeroko, bez konsultacji społecznych i przeanalizowania argumentów, przemawiających za i przeciw tak dużej skali ochrony. W pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych znajduje się bowiem ponad jedna czwarta wszystkich zainwestowanych terenów, położonych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W odpowiedzi na skargę sejmik poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie uzgodniony z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w Bydgoszczy. Za nieracjonalne z punktu widzenia ochrony przyrody uznał poprzednie wyjątki od zakazów, przewidziane w uchwale z 2011 r.

Ograniczenia były zbyt duże

WSA stwierdził, że ograniczenia, ustanowione w § 5 pkt 7 uchwały, naruszają zasadę proporcjonalności. Z uzasadnienia uchwały nie wynika, aby przed wprowadzeniem ograniczeń sejmik rozważał, czy istnieje konieczność rozszerzenia zakazu zabudowy przez rezygnację z dotychczasowych wyjątków od tego zakazu – ustalił sąd. I aby w dostatecznym stopniu rozważał skutki takich regulacji, tj. czy efekty wprowadzanej regulacji pozostają w proporcji do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela. Wprowadzenie zakazów nie może bowiem odbywać się w sposób dowolny – orzekł sąd – i stwierdził nieważność zaskarżonego przepisu.

Jeżeli wyrok się uprawomocni, sejmik będzie musiał podjąć nową uchwałę.

sygn. II SA/Bd 1232/17

Uchwała sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich z 24 sierpnia 2015 r. (§ 5 pkt 7) ustanawiał zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Podobnie było dotychczas

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?