Wystarczy jeden formalny błąd, by wypaść z konkursu

Przy postępowaniu bez udziału kandydatów trudno uzupełnić dokumentację, przedstawiając kopię.

Publikacja: 29.08.2018 09:00

Burmistrz ogłosił konkurs na dyrektora szkoły podstawowej. Ofertę złożył m.in. G.T. Komisja konkursowa stwierdziła jednak, że oferta nie spełnia wymogów formalnych, i nie dopuściła kandydata do dalszego postępowania konkursowego.

Uchwała w tej sprawie została oparta na przepisach obowiązującego wówczas rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Analogiczne zasady konkursowe przewiduje obecne rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 2017 r. Wymaga ono m.in. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, potwierdzających m.in. staż pracy, okres zatrudnienia i wykształcenie. W przypadku nauczyciela należy przedstawić potwierdzoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kartę oceny pracy.

Komisja konkursowa stwierdziła, że G.T. nie potwierdził zgodności z oryginałem pierwszej strony karty oceny pracy. Kandydat odwołał się od decyzji komisji, lecz tydzień później konkurs został rozstrzygnięty i zatwierdzony.

G.T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na działania burmistrza. Stwierdził, że posiadał przy sobie oryginały wszystkich dokumentów i w razie wątpliwości mógł je przedłożyć, jednak mu tego odmówiono. W skardze na uchwałę komisji o odmowie dopuszczenia go do dalszego postępowania konkursowego zażądał unieważnienia konkursu z powodu uchybień proceduralnych.

W odpowiedzi na skargę burmistrz stwierdził, że oferta nie spełniała wymogów formalnych. Ocena pracy została złożona w formie dwukartkowego dokumentu, ale potwierdzono za zgodność z oryginałem tylko pierwszą stronę. Spowodowało to odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

WSA oddalił skargę. Uznał, że uchwała komisji o odmowie dopuszczenia skarżącego do dalszego postępowania konkursowego nie narusza przepisów prawa ani przepisów postępowania konkursowego. Na podstawie złożonej oferty komisja podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia komisja odmawia dopuszczenia do postępowania konkursowego, jeżeli: oferta została złożona po terminie; nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu; z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu.

Sąd stwierdził, że zarządzenie burmistrza o ogłoszeniu konkursu wyczerpująco informowała o wymaganiach, jakie muszą spełniać oferty osób przystępujących do konkursu, m.in. o tym, że dokumenty wymagane w postępowaniu konkursowym powinny być złożone w oryginałach lub w kopiach poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Skarżący załączył do oferty konkursowej kartę oceny pracy. Składała się z dwóch kart, ale potwierdzenie za zgodność z oryginałem kandydat zamieścił tylko na jednej. Nie wypełnił zatem wymagań stawianych ofertom – uznał WSA. A ponieważ czynności komisji konkursowej, tj. podjęcie uchwały o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, odbywają się bez udziału kandydatów, nie było dopuszczalne uzupełnianie dokumentacji ofertowej przez żądanie przedstawienia przez kandydata oryginału dokumentu złożonego w formie kopii.

sygn. III SA/Kr 660/17

Burmistrz ogłosił konkurs na dyrektora szkoły podstawowej. Ofertę złożył m.in. G.T. Komisja konkursowa stwierdziła jednak, że oferta nie spełnia wymogów formalnych, i nie dopuściła kandydata do dalszego postępowania konkursowego.

Uchwała w tej sprawie została oparta na przepisach obowiązującego wówczas rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Analogiczne zasady konkursowe przewiduje obecne rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 2017 r. Wymaga ono m.in. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, potwierdzających m.in. staż pracy, okres zatrudnienia i wykształcenie. W przypadku nauczyciela należy przedstawić potwierdzoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kartę oceny pracy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?