Samorząd województwa rozdzielił blisko 20 mln zł na projekty ekologiczne i kulturalne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dzięki tym środkom za ponad 13,3 mln zł, z czego 10,5 mln zł to dotacje unijne, w gminach Piaseczno, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna powstanie 16 nowych tras rowerowych o łącznej długości ponad 86 km. Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie trzech gmin na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. – Nasza gmina jako lider w partnerstwie z dwoma sąsiednimi aplikowała o dofinansowanie na ścieżki rowerowe z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionych w RPO Województwa Mazowieckiego 2014–2020 – opowiada Beata Marzęcka, kierownik referatu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w piaseczyńskim ratuszu. Projekt został pozytywnie oceniony i dostał unijne wsparcie. Dzięki niemu powstanie spójny układ sieci infrastruktury rowerowej na terenie trzech gmin w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych – tłumaczy Beata Marzęcka. Poza tym wybudowana zostanie podstawowa infrastruktura towarzysząca trasom rowerowym, taka jak stojaki czy stacje naprawcze. W ramach projektu wykonane zostaną też: nowa kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągi, sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, a także oświetlenie. Nowe drogi dla jednośladów na terenie tych trzech gmin mają być gotowe do końca czerwca 2018 r.

W budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej ponad 6,7 mln zł zainwestuje również gmina Pułtusk. Z funduszy unijnych w połowie przyszłego roku powstaną tam nowe ścieżki rowerowe w ciągu ulic: Baltazara, Słowackiego, Gajkowicza, Wyszyńskiego, Sarbiewskiego, Jana Pawła II, Granicznej, Bartodziejskiej i al. Tysiąclecia. Pojawi się też 15 stojaków rowerowych, 12 wiat dla rowerów, sześć punktów samoobsługi serwisowej czy monitoring wizyjny i oświetlenie uliczne. W projekcie uwzględniono też budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sarbiewskiego. Inwestycja uzupełni dotychczasowe węzły przesiadkowe, a sprawny system komunikacji publicznej ma być zachętą dla mieszkańców Pułtuska do korzystania z tej formy transportu. Gmina Stare Babice kwotę ponad 2,3 mln zł przeznaczy na modernizację i wyposażenie budynku w Zielonkach Parceli. W obecnym kompleksie edukacyjno-kulturalno-sportowym powstaną ośrodek kultury oraz biblioteka. Planowane jest m.in. zakupienie wyposażenia i sprzętu multimedialnego oraz oświetlenia scenicznego, a także montaż w auli ośrodka kultury instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz powietrznej pompy ciepła. W wyremontowanym obiekcie mają się odbywać wydarzenia kulturalne, wystawy, konkursy, imprezy artystyczne czy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Partnerami projektu są Stowarzyszenie Odkrywamy Świat z miejscowości Koczargi Stare oraz Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni z Mariewa.

Jak informuje nas biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, samorządy, ich jednostki organizacyjne i przedsiębiorstwa realizujące zadania z zakresu transportu publicznego mogą do 3 sierpnia ubiegać się o fundusze na realizację kompleksowych inwestycji miejskich obejmujących centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, zakup autobusów niskoemisyjnych, a także wdrożenie systemów do zarządzania ruchem miejskim. Trwają również kolejne konkursy dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawy i okolicznych gmin. Wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu tworzenia parkingów „parkuj i jedź” można składać do 31 lipca, a ścieżek rowerowych do 31 sierpnia.