Nieruchomości położone są na terenach inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Uzbrojone tereny znajdują się w przemysłowej części miasta na osiedlu Dojlidy. Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową.

– To jedno z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w Białymstoku w ostatnich dziesięciu latach. Przygotowane przez samorząd tereny inwestycyjne dają możliwość rozwoju lokalnym oraz zewnętrznym firmom. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem. Swoje zakłady zlokalizowało tam już dziesięć przedsiębiorstw, które zainwestowały łącznie ponad 425 mln zł. Podstrefa SSSE początkowo obejmowała 30 ha. W 2015 roku powiększyła się o kolejne 60 ha. Dzięki tym działaniom w Białymstoku powstała „dzielnica przedsiębiorczości”. Z terenami podstrefy sąsiaduje bowiem Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, gdzie rozwijają się m.in. firmy założone przez młodych białostoczan – mówi „Rz” Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta.

Procedura zakupu działki obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. Inwestycja ewentualnego nabywcy zostanie poddana ocenie przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, a jednym z kryteriów będzie innowacyjność projektu oraz cena.

Podstrefa Białystok obejmuje obecnie tereny o łącznej powierzchni 94,28 ha. Oferowane działki zostały uzbrojone w infrastrukturę techniczną i drogową w ramach projektów: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” oraz w ramach projektu realizowanego przez Miasto Białystok pn. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Oba przedsięwzięcia wsparły środki z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

Miasto planuje uzbrajać kolejne nieruchomości, wykorzystując pieniądze z perspektywy unijnej na lata 2014–2020. – Wśród przywilejów przysługujących inwestorom w suwalskiej strefie należy wskazać zwolnienie dochodu od podatku dochodowego. Zwolnienie obowiązuje aż do momentu odzyskania 50 proc. wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorcę. Małe i średnie firmy uprawnione są do odzyskania odpowiednio 70 proc. i 60 proc. nakładów inwestycyjnych. W SSSE uzyskać można również indywidualne ulgi w podatkach lokalnych – stwierdza dr Agnieszka Konopelko z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w analizie pt. „Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przykład współpracy samorządu terytorialnego i przedsiębiorców na rzecz rozwoju regionu”.