Samodzielność gminy nie może być absolutna

Niemożność zwołania komisji rady przez jej przewodniczącego nie uprawnia go do zwołania całej rady gminy.

W załączniku nr 1 do uchwały zapisano, że na wniosek przewodniczącego rady, burmistrza lub co najmniej 1/4 składu komisji jej przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie komisji rady w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia komisji przez jej przewodniczącego posiedzenie może zwołać w tym trybie przewodniczący rady.

W statucie stwierdzono poza tym, że radny ma być członkiem co najmniej dwóch komisji. Ustalono kwestie konsultacji społecznych, wniosków, skarg, petycji i protestów.

Uchwałę zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wojewoda śląski. Wystąpił o stwierdzenie nieważności wskazanych przez siebie paragrafów jako sprzecznych z ustawą o samorządzie gminnym. Zaliczył do nich m.in. punkt przewidujący, że radny ma obowiązek bycia członkiem komisji, oraz uregulowania dotyczące konsultacji społecznych. Ale przede wszystkim paragraf uprawniający przewodniczącego rady do zwoływania posiedzeń komisji. Podkreślił, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie posiedzeń rady oraz prowadzenie jej obrad. Statut gminy powinien precyzować zadania przewodniczącego. Nie może jednak nakładać na niego innych obowiązków ani przyznawać mu innych kompetencji niż te, które wynikają z ustawy. A więc kompetencji niemieszczących się w pojęciu „organizowanie pracy rady i prowadzenie obrad rady”.

W odpowiedzi na skargę burmistrz Mikołowa stwierdził, że zwołanie posiedzenia komisji przez przewodniczącego rady należy oceniać w kategoriach organizacji pracy rady. Komisje realizują liczne zadania i kompetencje, określane przez radę. Zdaniem burmistrza w sytuacji, gdy posiedzenia komisji nie może zwołać jej przewodniczący, taką możliwość powinien mieć przewodniczący rady.

Zwołanie posiedzenia jest zresztą jedynie czynnością materialno-techniczną, która nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do stanowienia o swoim ustroju w uchwalanych statutach, dostosowujących normy ustawowe do warunków, w których mają obowiązywać. Burmistrz odniósł się również do innych zarzutów wojewody.

Rozpatrując skargę wojewody, WSA podkreślił, że samodzielność gminy gwarantuje konstytucja oraz ustawa o samorządzie gminnym. Nie może to być jednak samodzielność absolutna. Gmina nie może wykraczać poza to, do czego upoważnia ją prawo. Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje, że zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie prac rady oraz prowadzenie jej obrad. Żaden z jej przepisów ani przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie pozwalają przewodniczącemu rady na zwoływanie posiedzeń komisji rady. Przyznanie mu, na mocy statutu gminy, szerszych uprawnień, narusza granice upoważnienia ustawowego przyznanego radzie gminy – orzekł WSA. I stwierdził nieważność tego oraz niektórych innych paragrafów statutu.

W konsekwencji wyroku sądu rada miasta musi zmienić dotychczasowy statut i uchwalić go na nowo.

sygn. IV SA/Gl 1014/17

Mogą Ci się również spodobać

Jak działa Bitcoin?

Termin Bitcoin na pewno wielokrotnie widywałeś/aś ostatnio w internecie czy telewizji lub słyszałeś w ...

Kryzys nie oszczędza nikogo, cierpią bogaci i biedni

Recesja gospodarcza może dotknąć wszystkich regionów, zarówno województwa silnie uprzemysłowione, jak i te, których ...

Miasta za, a nawet przeciw. Wybory „muszą być dobrze przygotowane”

Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich popierają zamiar wprowadzenia w Polsce w większej ...

Flota Lubelskiego Roweru Miejskiego zostanie gruntownie przebudowana.

Wracają miejskie rowery. Będzie ich więcej i będą bardziej nowoczesne

Jest szansa, że po przerwie do kolejnych miast wrócą rowery uliczne. Lublin podpisał w ...

Dwa kroki do przodu, jeden w tył

Poparcie społeczne dla walki ze smogiem kończy się w chwili, gdy okazuje się, że ...

Szczecińska Brazylia

Pomerode to niewielkie miasteczko w Brazylii założone w XIX wieku przez ówczesnych mieszkańców Pomorza ...