Minister finansów poinformował samorządy o ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach subwencji ogólnej, wpłat do budżetu państwa i udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych dla gmin, powiatów i województw.

Zgodnie z zestawieniem, w 2023 r. gminy otrzymają w ramach subwencji ogólnej łącznie ponad 49,9 mld zł, z czego część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wyniesie ponad 38,94 mld zł, część wyrównawcza 10,5 mld zł, część równoważąca prawie 492,6 mln.

Prognozowane wpływy gmin z tytułu udziału w podatku PIT mają w tym roku nieznacznie przekroczyć 39,5 mld zł (w roku 2022 prognozowano 41,2 mld zł).

Ujęta w ustawie budżetowej na rok 2023 kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 4,38 mld zł, z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej 2,88 mld zł, część równoważąca subwencji ogólnej 1,5 mld zł, natomiast kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, wynosi 1,5 mld zł. Przewidywane wpływy powiatów z PIT w 2023 r. nieznacznie przekroczą 10,5 mld zł, a udziały w CIT wyniosą 1,33 mld zł.

Subwencja ogólna dla województw wyniesie w 2023 r. 5,1 mld zł, z czego 3,17 mld zł to część wyrównawcza, 790 mln zł część oświatowa i prawie 1,17 mld zł część regionalna. Z tytułu udziału w PIT województwa otrzymają 1,64 mld zł, a z CIT 14 mld zł.