Koszty pomocy psychologiczno-pedagogicznej tylko w części pokrywane są z subwencji dla gmin.

Wzrasta zapotrzebowanie na organizowanie różnorodnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach.

Po zmianach w systemie pracy w szkołach w ostatnich latach m.in. nauczyciele nie mogą już bezpłatnie realizować zajęć terapeutycznych i wspierających uczniów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdyż środki na ten cel ma zapewnić gmina. Dodatkową praktyką jest wnioskowanie dyrektorów szkół o godziny na indywidualne zajęcia logopedyczne, korekcyjne kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze na podstawie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Liczba opłacanych godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z gmin rośnie z roku na rok, co wzbudza obawy gmin o stan własnego budżetu. Na problemy te zwrócono uwagę w interpelacji (nr 28 571) skierowanej do Ministerstwa Edukacji Narodowej, wskazując, że sytuację mogłoby poprawić przyjęcie odrębnej wagi w metryczce subwencji oświatowej. Wagi w algorytmie podziału subwencji z tytułu obowiązku realizowania zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej po raz pierwszy wprowadzono w 2019 r. – odpowiedział MEN.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (DzU z 2018 r., poz. 2446) na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przewidziano środki naliczane dwoma wagami P46 i P47 o wartości odpowiednio 0,025 dla szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży (waga P46) i o wartości 0,012, dla szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży (waga P47). Waga obejmuje uczniów z kategorii dzieci i młodzież (wszystkich, a nie tylko objętych pomocą) w szkołach ogólnodostępnych realizujących obowiązek szkolny lub nauki.

Środki na pomoc psychologiczno-pedagogiczną były również w poprzednich latach uwzględnione w kwocie subwencji oświatowej. Środki na ten cel były do tej pory uwzględniane w kwocie subwencji naliczanej na ucznia w wysokości standardu finansowego A. MEN poinformowało również, że zgodnie z postulatami samorządów na 2019 r. zaprojektowano wyodrębnienie części środków na to zadanie jako wagi na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Założeniem wprowadzenia tych wag było zróżnicowanie środków w związku z różnym zakresem realizacji tej pomocy w poszczególnych szkołach. Środki naliczane tymi wagami tylko w części pokrywają koszty realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wydatki na realizację zadań oświatowych mają z założenia być zabezpieczone w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.