Rozporządzenie przyjęte niezgodnie z prawem

Publikacja: 16.05.2018 22:00

Rozporządzenie przyjęte niezgodnie z prawem

Foto: www.sxc.hu

OŚWIADCZENIE STRONY SAMORZĄDOWEJ

KOMISJI WSPÓLNEJ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

15 maja br. Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zgodnie z którym o 20 % obniżone zostały graniczne stawki wynagrodzeń osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

Rozporządzenie przyjęto w sposób niezgodny z prawem: z art. 3 pkt 5 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, to znaczy bez opinii Komisji.

1. Projekt rozporządzenia, przedstawiony do zaopiniowania Komisji w dniu15 lutego br., nie zawierał regulacji dotyczących wynagrodzeń osób pełniących w samorządzie funkcje z wyboru lub powołania. Stanowił on realizację ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracow-nikach samorządowych, dotyczącej likwidacji gabinetów politycznych – i tylko w tym zakresie nowe rozporządzenie musiało być wydane przed 19 maja br.

2. W dniu 9 maja br. sekretarz stanu w MSWiA przekazał Stronie Samorządowej KWRiST do zaopi-niowania projekt nowego „taryfikatora płacowego” – załącznika do rozporządzenia, bez adekwatnych propozycji zmian w samym tekście rozporządzenia. Pismo MSWiA proponowało zaopiniowanie projektu „taryfikatora” w trybie obiegowym w ciągu niespełna 3 dni roboczych, na co – zgodnie z Regulaminem Komisji – Strona Samorządowa nie wyraziła zgody, wskazując m.in. na istotne wady prawne zarówno przekazanego materiału jak i prowadzonej procedury, a przede wszystkim na skutki, jakie nowe regulacje spowoduje w funkcjonowaniu państwa.

3. W dniu 15 maja br. ukazał się na stronie internetowej RCL projekt zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów. To właśnie ta wersja, a nie wyrwany z kontekstu projekt załącznika, powinna uzyskać opinię KWRiST.

Zwracamy ponadto uwagę na uzasadnienie wprowadzonych zmian wynagrodzeń, zawarte w komunikacie KPRM z 15 maja br.:

a. nie występuje analogia między pensjami posłów i senatorów a wynagrodzeniami wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, ich zastępców oraz etato-wych członków zarządów; jeśli już jej szukać, to analogia z posłami mogłaby dotyczyć radnych; funkcje w samorządowych organach wykonawczych są natomiast analogiczne do funkcji w wy-konawczym organie centralnym, to znaczy w rządzie: ministrów i ich zastępców, którym wyna-grodzeń nie zmniejszono;

b. powszechne oczekiwania społeczne, związane z pełnieniem funkcji publicznych, jest odmienne od tego, na które powołują się autorzy zmian w rozporządzeniu; widać do w publikowanych przez CBOS społecznych ocenach władz publicznych; w ostatnim badaniu (komunikat nr 39 z 14 marca br. oraz komunikat nr 40 z dnia 16 marca br.) ocena ta przedstawia się następująco:

– samorządy – 69 % ocen pozytywnych,
– rząd – 41 % ocen pozytywnych,
– sejm i senat – 27 % ocen pozytywnych.

Można też jednoznacznie stwierdzić, że w debacie publicznej, która odbyła się po ujawnieniu systemu dodatkowych pensji w formie nagród, jakie wypłacił sobie rząd, w ogóle nie było mowy o wynagrodze-niach samorządowców. Temat ten pojawił się tylko i wyłącznie w reakcji władz partii rządzącej na spadek notowań w sondażach, jaki nastąpił w wyniku medialnej burzy wokół nagród dla ministrów.

Jednocześnie należy podkreślić, iż rozwiązania przyjęte w nowym rozporządzeniu płacowym pozostają w oczywistej sprzeczności z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, która dopuszcza ograniczenia samodzielności JST jedynie w drodze ustaw, a nawet z ustawą o pracownikach samorządowych, która stanowi, że wynagrodzenie powinno uwzględniać rodzaj realizowanych zadań oraz charakter i zakres odpowiedzialności za wykonywane na poszczególnych stanowiskach czynności.

W tej sytuacji zwracamy sie do Prezydenta RP, we współpracy z którym dokonujemy obecnie przeglądu prawa samorządowego, o skierowanie – w ramach swoich kompetencji – do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności przyjętego rozporządzenia Rady Ministrów z Kon-stytucją RP i ratyfikowaną przez Polskę Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

OŚWIADCZENIE STRONY SAMORZĄDOWEJ

KOMISJI WSPÓLNEJ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał