Nowe euro dla firm podzieli w regionie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP), która granty dla nich dzieliła też w okresie 2007–2013. LAWP pierwsze dwa nabory wniosków planuje w schematach (działaniach) poświęconych wspieraniu projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Przedsiębiorcy będą mogli starać się o pieniądze z działania 1.2 „Badania celowe” i 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”.

Pierwsze z nich skierowane jest do firm, które chcą zwiększyć swój potencjał innowacyjny. Pomocą finansową objęte zostaną projekty polegające na opracowaniu nowych produktów, usług czy procesów poprzez wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Ma to pobudzić aktywność sektora B+R zarówno w sferze biznesu, jak i nauki. Z tego mechanizmu będzie można uzyskać maksymalnie 3 mln zł dofinansowania. Przy czym wartość projektu nie powinna być niższa niż 80 tys. zł i wyższa niż 5 mln zł.

Drugi instrument ma się przyczynić do zwiększenia aktywności przedsiębiorców planujących świadczenie usług B+R innym podmiotom. W tym przypadku też maksymalnie będzie można uzyskać 3 mln zł dotacji. Tyle że minimalna wartość projektu powinna wynieść 100 tys. zł, a maksymalna 10 mln zł. Pieniądze te będzie można wykorzystać na przedsięwzięcia zakładające stworzenie lub rozwój istniejącego już zaplecza badawczo-rozwojowego. Koszty kwalifikowane w ramach tego mechanizmu pomocy obejmą m.in. zakup środków trwałych, takich jak aparatura czy urządzenia laboratoryjne, oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. licencji na oprogramowanie czy praw autorskich, na bazie których będą prowadzone badania. – Jestem przekonany, że wsparcie przewidziane w pierwszej części programu „Badania i innowacje” przyczyni się do pobudzenia aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Dzięki temu zyskają całkiem nowe lub ulepszone produkty, które będą mogły wdrożyć do produkcji lub sprzedać jako patent – mówi „Życiu Lubelszczyzny” Radosław Tkaczyk, p.o. dyrektora LAWP.