Wójt nie otrzyma dodatku specjalnego

Bloomberg

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych są nieraz tak niejasne i zagmatwane, że spory na tym tle kończą się w sądach.

Na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi, rada gminy podjęła uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia wójta gminy. Za prawną podstawę posłużyły przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W wymiarze miesięcznym było to 4,7 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego i 1,9 tys. zł dodatku specjalnego przysługującego obligatoryjnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście i marszałkowi województwa (mówi o tym art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych).

Wójtowi przyznano jednak jeszcze drugi dodatek specjalny (uregulowany w art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych), taki, który można przyznać pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Ten dodatek miał wynosić 40 proc. łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego w wymiarze miesięcznym od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wojewoda pomorski stwierdził nieważność tego punktu uchwały. Przypomniał, że ustawa o pracownikach samorządowych rozróżnia dwa rodzaje dodatków specjalnych. Pierwszym jest dodatek, będący obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia, drugi dodatek ma charakter fakultatywny, przyznawany za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Przyznanie przez radę gminy jednocześnie obu tych dodatków narusza przepisy rozporządzenia RM oraz ustawy o pracownikach samorządowych – stwierdził wojewoda.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, gmina zarzuciła wojewodzie błędną interpretację przepisów. Zdaniem gminy wójt może otrzymywać do wynagrodzenia obydwa rodzaje dodatków specjalnych, a ich łączna wysokość nie została nigdzie określona czy ograniczona.

WSA przyznał rację wojewodzie, i oddalił skargę gminy. Podzielił interpretację wojewody, że w sprawie chodzi o dwa różne rodzaje dodatków specjalnych. Jednym z nich jest, zagwarantowany ustawowo, dodatek specjalny, przysługujący obligatoryjnie m.in. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa. Drugi rodzaj dodatku specjalnego może być przyznany w sposób uznaniowy w razie wykonywania dodatkowych zadań i zwiększenia obowiązków. Osobom, które obligatoryjnie mają prawo do dodatku specjalnego, nie przysługuje uprawnienie do drugiego dodatku specjalnego z innego tytułu – stwierdził sąd, oddalając skargę gminy.

Sygn. III SA/Gd 712/18

Mogą Ci się również spodobać

Święta czytającej mniejszości

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ograniczyło lub odmówiło wsparcia dla części festiwali literackich. Jednak ...

Wizytówka miasta na ratuszowej wieży

Mają kilkaset, a czasem zaledwie kilka lat. Zegary na miejskich ratuszach. Nie tylko odmierzają ...

Pionierzy mobilnej sprzedaży

W 1998 roku podjęliśmy jedną z najważniejszych decyzji w historii Sagry. Zdecydowaliśmy się zbudować ...

Spóźnia się tramwaj na południe Katowic

Nie będzie w przyszłym roku tramwaju na południe Katowic, jak wcześniej planowano. Jedna z ...