Wsparcie uczniów wymaga pieniędzy

Koszty pomocy psychologiczno-pedagogicznej tylko w części pokrywane są z subwencji dla gmin.

Wzrasta zapotrzebowanie na organizowanie różnorodnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach.

Po zmianach w systemie pracy w szkołach w ostatnich latach m.in. nauczyciele nie mogą już bezpłatnie realizować zajęć terapeutycznych i wspierających uczniów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdyż środki na ten cel ma zapewnić gmina. Dodatkową praktyką jest wnioskowanie dyrektorów szkół o godziny na indywidualne zajęcia logopedyczne, korekcyjne kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze na podstawie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Liczba opłacanych godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z gmin rośnie z roku na rok, co wzbudza obawy gmin o stan własnego budżetu. Na problemy te zwrócono uwagę w interpelacji (nr 28 571) skierowanej do Ministerstwa Edukacji Narodowej, wskazując, że sytuację mogłoby poprawić przyjęcie odrębnej wagi w metryczce subwencji oświatowej. Wagi w algorytmie podziału subwencji z tytułu obowiązku realizowania zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej po raz pierwszy wprowadzono w 2019 r. – odpowiedział MEN.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (DzU z 2018 r., poz. 2446) na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przewidziano środki naliczane dwoma wagami P46 i P47 o wartości odpowiednio 0,025 dla szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży (waga P46) i o wartości 0,012, dla szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży (waga P47). Waga obejmuje uczniów z kategorii dzieci i młodzież (wszystkich, a nie tylko objętych pomocą) w szkołach ogólnodostępnych realizujących obowiązek szkolny lub nauki.

Środki na pomoc psychologiczno-pedagogiczną były również w poprzednich latach uwzględnione w kwocie subwencji oświatowej. Środki na ten cel były do tej pory uwzględniane w kwocie subwencji naliczanej na ucznia w wysokości standardu finansowego A. MEN poinformowało również, że zgodnie z postulatami samorządów na 2019 r. zaprojektowano wyodrębnienie części środków na to zadanie jako wagi na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Założeniem wprowadzenia tych wag było zróżnicowanie środków w związku z różnym zakresem realizacji tej pomocy w poszczególnych szkołach. Środki naliczane tymi wagami tylko w części pokrywają koszty realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wydatki na realizację zadań oświatowych mają z założenia być zabezpieczone w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Mogą Ci się również spodobać

Turystyka: nowa opłata nie trafi do gmin

Zamiast należności za klimat i walory krajobrazowe turyści uiszczać mają należność za nocleg w ...

Poznańska Arena do remontu

Kolejny z obiektów, w których pokolenia widzów przeżywały uniesienia, przejdzie modernizację. Arena zmieni się, ...

Problemy techniczne mogą uzasadniać unieważnienie

Jeżeli przyczyna braku możliwości otwarcia plików leży po stronie wykonawcy, zamawiający jest uprawniony do ...

Burmistrz Podkowy Leśnej: Jesteśmy skazani na współpracę

Zabieranie pieniędzy samorządom studzi inwestycje i hamuje rozwój - mówi Artur Tusiński, burmistrz Podkowy ...

Park wodny na warszawskim Moczydle

Jak gorąco, to na basen

Rewitalizacja starych pływalni i budowa nowoczesnych parków wodnych – tak miasta chcą zapewniać ochłodę ...

Samorządy: ubytki w PIT wymagają drastycznych kroków

Prezydent Białegostoku wstrzymuje wszystkie wydatki miasta, poza tymi bieżącymi. W specjalnym liście do jednostek ...