Jak ocenialiśmy samorządy pozyskujące dotacje z UE

Bloomberg

W tym roku kapituła rankingu Europejski Samorząd zdecydowała o zmianie punktacji.

– Przypomnijmy w skrócie metodologię z poprzedniej perspektywy finansowej. W 2015 r. ranking powstał na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz na podstawie wielkości przyznanego samorządom wsparcia unijnego z krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2007–2013. W 2015 r. jednostka samorządu mogła maksymalnie uzyskać 100 pkt, w tym 45 pkt za wartość wykazanych w budżecie za 2014 r. dochodów z funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 45 pkt za łączną wartość umów o dofinansowanie, zawartych w 2014 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz 10 pkt za liczbę tych umów.

– W rankingu w 2017 r. samorządy jak zawsze sklasyfikowaliśmy w trzech kategoriach:

I – miasta na prawach powiatu,

II – gminy miejskie i miejsko-wiejskie,

III – gminy wiejskie.

Wykorzystaliśmy dane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. Zestawienie powstało na podstawie informacji o przychodach z funduszy UE oraz na podstawie wielkości przyznanego samorządom wsparcia unijnego z krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. I to pierwsza ważna zmiana. Wynikała ona z faktu, że w 2016 r. gminy mogły zawierać umowy o dofinansowanie z nowych programów krajowych („Infrastruktura i środowisko 2014–2020″, „Wiedza edukacja rozwój”, „Inteligentny rozwój”, „Polska wschodnia”, „Polska cyfrowa”, „Pomoc techniczna”), jak i regionalnych. Tak jak zawsze w przypadku danych z Ministerstwa Rozwoju wzięliśmy pod uwagę jedynie wartość dofinansowania unijnego bez wkładu krajowego.

Analizując nowe umowy o dofinansowanie, tak jak w ostatnich sześciu latach braliśmy pod uwagę dane za ostatni rok, czyli tym razem 2016. Do wartości projektów braliśmy pod uwagę tylko dofinansowanie z umów zawieranych przez gminy (wyłączone zostały projekty na poziomie powiatów i województw, z których środki trafiają do kilku gmin). Analizując dane, uwzględniliśmy (już po raz szósty) dotacje pozyskane przez spółki komunalne, w których samorząd ma co najmniej 51 proc. udziałów.

Druga ważna zmiana nastąpiła w zasadach przyznawania punktów. Co prawda w 2016 r., tak jak i w 2015 r., gmina mogła maksymalnie uzyskać 100 pkt, ale zmieniły się wagi.

– W tegorocznej edycji samorządy otrzymywały:

70 pkt za łączną wartość umów o dofinansowanie zawartych w 2016 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca,

20 pkt za wartość wykazanych w budżecie za 2016 r. dochodów z funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,

10 pkt za liczbę projektów skierowanych do realizacji w 2016 r.

Zmiana ta miała na celu zmniejszenie premiowania w kolejnych latach samorządów, które, realizując tę samą wieloletnią, dotowaną inwestycję, wykazują ją stale w budżecie. ©?

Mogą Ci się również spodobać

Zamówienia publiczne: warunek musi czemuś służyć

Ustalenie kryterium oceny ofert powinno mieć przełożenie na wyższy walor otrzymanego świadczenia.

Będzie tłok na szkolnych korytarzach

Według Najwyższej Izby Kontroli zabraknie miejsc w szkołach średnich dla części absolwentów podstawówek i ...

Równość w urzędzie

Równe traktowanie ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, pochodzenie, narodowość, rasę, religię, ...

Do zmiany granic trzeba zgody

Powiększenie obszaru którejś z gmin miałoby być niemożliwe bez zgody gminy, której teren miałby ...

W pędzie do utrwalania władzy nie obowiązują dziś żadne zasady

To nie prezydent X albo Y realizuje program, realizuje go cały samorząd wraz z ...

Boom na żeglarstwo

Nowa marina na 226 jachtów z wielkim kompleksem mieszkalno-konferencyjnym w Szczecinie-Dąbiu, powrót sławnego ośrodka ...