Samorządy gminne mają dostać wymierne wsparcie na projekty służące poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych, w których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 17 grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zmianą tej ustawy nie zdążył się zająć poprzedni Sejm, dlatego teraz konieczne okazało się powtórzenie ścieżki legislacyjnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami samorządy gminne mogły się ubiegać o premię termomodernizacyjną na równi z innymi właścicielami i zarządcami budynków. W praktyce gminy nie sięgały jednak po te możliwości. Dwa główne powody takiego stanu rzeczy, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, to zbyt niska wysokość dofinansowania w stosunku do potrzeb i stanu technicznego budynków komunalnych oraz konieczność zaciągania kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zgodnie z przygotowywaną nowelizacją wsparcie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na prace remontowe połączone z termomodernizacją. Wyniesie ono 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego, w tym np. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Szacuje się, że do 2029 r. wsparciem zostanie objęte ok. 8 tys. budynków komunalnych. Co więcej, dla budynków komunalnych, które są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, premia wynosi 60 proc. Związane jest to z tym, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w takich budynkach wymagają dodatkowych nakładów wynikających z zaleceń konserwatora. Najczęściej termomodernizacji nie można zrealizować tradycyjnym sposobem i należy zastosować inne, bardziej kosztowne techniki, wymagające również zatrudnienia wyspecjalizowanych firm budowlanych, których usługi są droższe.

Wraz ze zmianą zasad dofinansowania termomodernizacji i remontów budynków komunalnych zmienią się też procedury i katalog dokumentów oraz oświadczeń dostarczanych przez gminy ubiegania się o wsparcie finansowe.