Wykształcić dobrych liderów

Aktualizacja: 24.01.2020 17:02 Publikacja: 24.01.2020 17:02

Misją Fundacji Veolia jest aktywne wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu znajdowanie i wdrażanie rozwiązań odpowiadających na najbardziej aktualne wyzwania ekologiczne i społeczne. Jednym z projektów, który skutecznie realizuje te założenia jest Szkoła Liderów Miast, organizowana przez Fundację Szkoła Liderów, a którego partnerem strategicznym od trzech lat jest Fundacja Veolia Polska.

Projekt Szkoła Liderów Miast to program kształcenia miejskich liderów w zakresie umiejętności przywódczych, komunikacji, planowania i realizacji strategii rozwoju, adresowany zarówno do przedstawicieli samorządów czy osób kierujących instytucjami publicznymi, jak i do lokalnych aktywistów miejskich, lokalnych przedsiębiorców czy liderów organizacji pozarządowych.

Jak pokazują diagnozy ONZ (m.in. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030), konsekwencje przemian globalnych dotykają wszystkich miast, niezależnie od wielkości. Adaptacja do zmian klimatycznych, zarządzanie takimi zasobami, jak energia czy woda, rozważna implementacja nowych technologii w infrastrukturze miasta, to tylko początek długiej listy często nieprzewidywalnych wyzwań, z którymi mierzą się i którym będą musiały sprostać polskie miasta.

Zarząd Fundacji Veolia jest przekonany, że jedynie dobrze przygotowani i zaangażowani liderzy miast są w stanie zapewnić ich zrównoważony rozwój i zmierzyć się z coraz bardziej skomplikowanymi wyzwaniami, zarówno w obszarze ekologii, zmian klimatu czy zielonej energii i zarządzania odpadami. Realizowany program wyposaża uczestników nie tylko w odpowiednie narzędzia i zaznajamia z ich właściwym wykorzystaniem, ale zapewnia także zbudowanie trwałych relacji z różnymi interesariuszami i tworzy solidne podstawy przyszłej, bardzo szeroko zakrojonej współpracy międzysektorowej. Jest celną odpowiedzią na wyzwania zrównoważonego rozwoju i zagrożenia wynikające z demografii, kurczącej się gospodarki czy odpływu wykwalifikowanych pracowników do dużych ośrodków miejskich, a także starzenia się społeczeństwa. To także program, którego ambicją jest zainicjowanie lub wzmocnienie impulsów do rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Wypadkową programu realizowanego w ramach Szkoły Liderów Miast jest konferencja odbywająca się w Warszawie 4 lutego br. pod nazwą „Designerzy procesów rozwojowych”. W ramach tego wydarzenia organizatorzy oraz paneliści i goście będą dyskutować o odporności (resilience) i przygotowaniu polskich miast na wyzwania klimatyczne oraz problemy społeczno-ekonomiczne. Udział gości z zagranicy zapewni możliwość zapoznania się z tym, jak koncepcja „resilient cities” jest realizowana w innych krajach i czy zaproponowane rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość spojrzenia na koncepcję „urban resilience” zarówno przez pryzmat przywództwa, jak i kwestii środowiska i zmian klimatycznych oraz dowiedzieć się, jak wdrażać rozwiązania uwzględniające złożoność ekosystemów, którymi przecież są współczesne miasta. Będzie to także możliwość wymiany doświadczeń w zakresie innowacji i planowania długoterminowego rozwoju miast w sposób zapewniający jak najlepsze ich przygotowanie na wyzwania bardzo dynamicznie zmieniającego się świata. Ponieważ jednym z uczestników wydarzenia będzie Ministerstwo Klimatu, będzie to także okazja do skonfrontowania opinii i wniosków ze strategią i planami w tym zakresie na szczeblu krajowym.

Szczegółowe informacje o konferencji można uzyskać na stronie internetowej konferencji http://www.szkola-liderow.pl/designerzy-2020/.

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z mottem „Współpraca w dobrym klimacie”, we współpracy z miastami realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.

Fundacja Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Powstała w 1994 roku z inicjatywy prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, wykładowcy akademickiego na Oxford University. Fundacja od 25 lat pracuje na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajduje i wspiera liderów różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych, ponieważ to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian.

Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy