Cztery podstawowe obszary oceny

Aktualizacja: 04.10.2019 16:40 Publikacja: 04.10.2019 16:40

W rankingu samorządów pod uwagę bierzemy ok. 50 różnych wskaźników oceny, w czterech podstawowych obszarach.

Źródłem informacji są publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz informacje samorządów udzielone w specjalnej e-ankiecie, którą wysłaliśmy do wszystkich gmin i miast.

W obszarze trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie można było uzyskać 30 pkt) pod uwagę brane są takie wskaźniki (większość jest przeliczana per capita), jak: dynamika dochodów podatkowych, dynamika dochodów własnych pozostałych, wartość pozyskanych dotacji rozwojowych, wartość nadwyżki operacyjnej brutto i netto, dynamika wydatków inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi, relacja wydatków na infrastrukturę techniczną do dochodów z majątku, poziom objęcia terenu gminy planami zagospodarowania przestrzennego.

W obszarze trwałość społeczna (maks. 34 pkt) podstawowe wskaźniki to: dynamika inwestycji na infrastrukturę społeczną, dynamika wydatków na transport publiczny, wartość wydatków na kulturę, sport i rekreację oraz oświatę w przeliczeniu na ucznia, dynamika czytelników i księgozbiorów bibliotek, liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach, inwestycje w gospodarce mieszkaniowej. W ankiecie pytamy też m.in. o poziom wydatków na współpracę z organizacjami pozarządowymi czy wielkość budżetu partycypacyjnego.

W obszarze trwałość środowiskowa (maks. 26 pkt) główne wskaźniki to: poziom inwestycji w dziale ochrona środowiska i gospodarka komunalna, wydatki na ochronę powietrza oraz zieleń miejską, odsetek ludności korzystającej z kanalizacji. W ankiecie dopytujemy samorządy m.in. o: realizowany program rewitalizacji, poziom selektywnej zbiórki odpadów, poziom wsparcia mieszkańców w zakresie wykorzystania instalacji OZE oraz wymiany pieców grzewczych czy udział pojazdów elektrycznych w taborze miasta czy gminy.

W obszarze jakość zarządzania (maks. 10 pkt) bierzemy pod uwagę głównie jakość zarządzania urzędem (wdrożenie różnych norm i systemów, poziom wydatków na szkolenie pracowników) oraz procesem uchwałodawczym (w tym dodatkowe, pozaustawowe formy konsultacji społecznych).

W rankingu samorządów pod uwagę bierzemy ok. 50 różnych wskaźników oceny, w czterech podstawowych obszarach.

Źródłem informacji są publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz informacje samorządów udzielone w specjalnej e-ankiecie, którą wysłaliśmy do wszystkich gmin i miast.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Regiony
Białystok efektywnie wspiera seniorów