Art. 43 prawa zamówień publicznych zawiera sformułowania: „nie krótszy niż 7 lub 14 dni” od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35” od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczające, że przy wyznaczaniu terminu składania ofert najwcześniejszym dniem na jej złożenie przez wykonawców ubiegających się zamówienia o wartości poniżej progów UE jest 7 lub 14 dzień od wszczęcia postępowania.

W przypadku zamówień powyżej progów UE jest to 35. dzień od przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Opinia Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie sposobu obliczania terminu do składania ofert opublikowana została w Informatorze UZP nr 1/2019.

Wynika z niej, że otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 ustawy pzp). Niemożliwe jest wyznaczenie przez zamawiającego terminu składania ofert jako terminu w dniach (liczbie dni). Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia konkretnej daty, ze wskazaniem godziny, w której upływa termin złożenia oferty w siedzibie zamawiającego. Oznacza to, że np. siedmiodniowy termin zostanie zachowany, jeśli zamawiający zapewni, że od momentu publikacji ogłoszenia w BZP do terminu składania ofert wyrażonego w dniach i godzinach mieści się siedem dni.

Urząd Zamówień Publicznych wyraźnie podkreśla, iż terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mają, w świetle przepisów pzp, charakter minimalny, a obowiązkiem zamawiającego jest dostosowanie ich długości do stopnia złożoności przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienie czasu niezbędnego do przygotowania oferty przez potencjalnych wykonawców.

Urząd przypomina również, że przepisy pzp akcentują przede wszystkim konieczność ustalenia terminów składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wymiarze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jego wielkości lub parametrom technicznym, a także uwarunkowaniom organizacyjnym lub gospodarczym związanym z określonym świadczeniem. Terminy te są w każdym przypadku konkretyzowane w toku czynności przygotowujących wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający w każdym postępowaniu może wyznaczyć termin dłuższy niż minimalny przewidziany przez przepisy – podkreślił UZP.