Miasta chcą zmian w planie odbudowy. Proszą Brukselę o interwencję

Związek Miast Polskich oraz Unia Metropolii Polskich zaapelowały do Komisji Europejskiej. Miasta chą by KE wpłynęła na polski rząd w kwestii postulatów samorządowych do projektu Krajowego Planu Odbudowy.

Publikacja: 09.06.2021 16:34

Miasta chcą zmian w planie odbudowy. Proszą Brukselę o interwencję

Foto: AdobeStock

W przesłanym do Komisji Europejskiej stanowisku podkreślono, że „szanse, jakie stwarza Fundusz Odbudowy i Zwiększania Odporności, powinny być wykorzystane w sposób racjonalny, zwiększający odporność całego kraju na sytuacje kryzysowe. Zdaniem Związku i Unii wymaga to dokonania istotnych zmian w projekcie KPO.

Instytucje wyliczają w piśmie najważniejsze postulaty strony samorządowej dotyczące KPO, które nie zostały uwzględnione przez rząd, co spowodowało brak pozytywnej opinii ZMP i UMP na temat projektu.

CZYTAJ TAKŻE: „Środki z KPO nie mogą być łupem jednej opcji politycznej”

W piśmie ZMP i UMP wskazują na konieczność wzmocnienia kompetencji oraz zrównoważenia proporcji w składzie Komitetu Monitorującego KPO.

„Komitet musi mieć uprawnienia do nadzorowania przestrzegania zasad jawności, przejrzystości i równego dostępu beneficjentów do środków publicznych. Do zadań Komitetu powinno należeć także: opiniowanie i zatwierdzanie procedur wyboru projektów, opiniowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach KPO; przyjmowanie sprawozdań z realizacji KPO oraz informacji o wynikach kontroli i audytu, opiniowanie propozycji zmian do KPO. Skład Komitetu – podobnie jak w przypadku innych instrumentów finansowych UE –musi zapewniać zrównoważoną (3 x 1/3) reprezentację trzech segmentów życia publicznego: administracji centralnej, władz lokalnych i regionalnych oraz sektora pozarządowego. Przedstawiciele tych środowisk muszą być wyłonieni przez stanowiące ich ustawową albo statutową reprezentację gremia” – czytamy w dokumencie.

ZMP i UMP zaapelowały także do Komisji Europejskiej o wskazanie Rządowi RP na konieczność zwiększenia roli samorządu terytorialnego w realizacji KPO. Chodzi o  dostosowanie zapisów do porządku prawnego państwa, polegające na przypisaniu zadań, które na mocy obowiązujących w Polsce ustaw są zdecentralizowane, tym szczeblom JST, które są za nie odpowiedzialne.

CZYTAJ TAKŻE: Miastom nie podoba się nowa wersja KPO

„Dysponentem tych środków powinny być samorządy województw oraz miasta realizujące zintegrowane inwestycje terytorialne w miejskich obszarach funkcjonalnych. Dotyczy to zwłaszcza takich zadań jak: lokalny i regionalny transport publiczny, gminna, powiatowa i wojewódzka część placówek ochrony zdrowia, edukacja, pomoc społeczna, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, zagospodarowanie odpadów, ciepłownictwo, energetyka lokalna, ochrona powietrza, gospodarka wodna. Zwiększenie odporności w tych dziedzinach ma wymiar terytorialny – lokalny albo regionalny, co powinno być uwzględnione w KPO” – wskazuję miasta w piśmie do KE.

Miasta proszą Komisję Europejska także o interwencję, w kwestii planowanej przez rząd centralizacji systemu ochrony. Postulatem ZMP i UMP w tej sprawie jest pozostanie przy obecnym podziale zadań publicznych w tej dziedzinie. Jak zaznaczono w stanowisku, centralizacji ochrony zdrowia są przeciwne wszystkie zainteresowane środowiska w Polsce.

Dokument zawiera również postulat wskazania rządowi RP, że wykorzystanie przez państwo członkowskie środków z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z jej części dotacyjnej albo pożyczkowej nie oznacza, że wewnątrz państwa członkowskiego będzie obowiązywał podobny podział.

„Według rządowego projektu KPO sektor rządowy ma korzystać w około 81% z dotacji, a samorządowy – w większości (ponad 53%) z części pożyczkowej. Konieczne jest w tym zakresie zachowanie równowagi oraz przyjęcie zasady, że ewentualne pożyczki wewnątrz państwa członkowskiego powinny dotyczyć tych sektorów, które – po ich wzmocnieniu ze środków KPO – mogą wypracować przychody, a nie tych, które z zasady są finansowane lub dofinansowywane z dotacji” – wskazują autorzy pisma.

Miasta apelują również do Komisji Europejskiej o „zobowiązanie rządu RP – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE – do przedstawienia projektowanych w ramach KPO zamierzeń na tle całej planowanej polityki rozwoju, w tym programów krajowych oraz założeń perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027”. Oraz o „zobowiązanie rządu RP do szybkiego przedstawienia do konsultacji projektu ustawy określającej zasady wdrażania KPO, a także do uzyskania notyfikacji tego projektu ustawy przez Komisję Europejską, z uwzględnieniem opinii wymienionych w punkcie 1 środowisk. Ponadto prosimy o spowodowanie, by rząd RP odniósł się do wymienionych poniżej uwag szczegółowych, wniesionych przez nasze organizacje”.

W przesłanym do Komisji Europejskiej stanowisku podkreślono, że „szanse, jakie stwarza Fundusz Odbudowy i Zwiększania Odporności, powinny być wykorzystane w sposób racjonalny, zwiększający odporność całego kraju na sytuacje kryzysowe. Zdaniem Związku i Unii wymaga to dokonania istotnych zmian w projekcie KPO.

Instytucje wyliczają w piśmie najważniejsze postulaty strony samorządowej dotyczące KPO, które nie zostały uwzględnione przez rząd, co spowodowało brak pozytywnej opinii ZMP i UMP na temat projektu.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Fundusze Unijne
Polskie samorządy mogą zadbać o to co się dzieje wokół Bałtyku
Fundusze Unijne
Program URBACT IV – ostatni dzwonek na wnioski polskich miast w pierwszym naborze
Fundusze Unijne
Europejska Inicjatywa Miejska to szansa na innowacyjne projekty polskich miast
Fundusze Unijne
Trzecia edycja programu makroregionalnego dla Polski wschodniej jest potrzebna
Fundusze Unijne
Startują programy regionalne. Pierwsze konkursy już za kilka tygodni
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości