ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu to najnowocześniejszy zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce. Obecnie zakład przyjmuje odpady z 19 gmin należących do Porozumienia Międzygminnego, jednak przystąpieniem do naszego Porozumienia zainteresowane są kolejne gminy. Zakład może przetworzyć 95 000 ton odpadów komunalnych zmieszanych oraz 37 000 ton odpadów komunalnych selektywnie zebranych w części mechanicznej instalacji. W części biologicznej MBP możemy przetworzyć 67 000 ton odpadów komunalnych  oraz 28 000 ton bioodpadów.

Gmina Jarocin wyróżniona

Gmina Jarocin otrzymała nagrodę główną w kategorii „Gospodarka odpadami”. Odebrał ją burmistrz – Adam Pawlicki. Jarocin został doceniony za inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury do przetwarzania odpadów komunalnych. Szczególną uwagę zwrócono na pozyskiwanie biogazu z odpadów biodegradowalnych i wykorzystania go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zakładu gospodarki odpadami.

Jestem niezmiernie zaszczycony nagrodą, będącą efektem współpracy dwudziestu samorządów, których gmina Jarocin jest liderem – mówił po odebraniu nagrody burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, nasza gmina obsługuje obszar znacznie większy niż nasze miasto, które liczy 25 tys. mieszkańców, jest to bowiem 300-tysięczna aglomeracja, od granicy Poznania, aż po granice Kalisza. Nie byłoby naszego sukcesu nie tylko bez współpracy między samorządami, ale i bez współpracy z rządem, szczególnie Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I ta współpraca nadal jest potrzebna, co wielokrotnie jest – i wciąż powinno być – podkreślane” – dodał burmistrz Jarocina.

Nowoczesne technologie

Nasz zakład posiada nowoczesny fermenter do zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych oraz zespół kogeneracyjny, pozwalający nam uzyskiwać energię elektryczną i cieplną. Do produkcji energii cieplnej i elektrycznej niezbędne są niezanieczyszczone innymi frakcjami odpady biodegradowalne – kuchenne pochodzące z selektywnej zbiórki, oraz z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady trafiają do fermentera, gdzie poddawane są procesom fermentacji suchej. Dzięki zastosowanej technologii, jesteśmy w stanie z 1 Mg odpadów uzyskać do 180 m3 biogazu. Otrzymany metan jest „transportowany” do zbiorników, z których każdy może zmagazynować 1000 m3 biogazu. W agregacie kogeneracyjnym biogaz przekształcany jest w energię cieplną i elektryczną. W 2019 roku na terenie ZGO Sp. z o.o.  w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu wybudowano drugi zbiornik do magazynowania biogazu, a do użytku oddano go w lutym 2020 r.

""

Burmistrz Adama Pawlicki z główną nagrodą w konkursie „Eco-Miasto”

regiony.rp.pl

Dzięki temu zakład od stycznia 2020 r. osiągnął samowystarczalność energetyczną, która była jednym z celów tej inwestycji.  Do roku 2020 głównym zadaniem pierwszego zbiornika było wyrównanie ciśnień na instalacji i magazynowanie biogazu. ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu mogło zbierać biogaz w nocy, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną było mniejsze, a następnie, spalając  biogaz w agregacie kogeneracyjnym, produkować energię elektryczną w godzinach największego zapotrzebowania na energię. Inwestycja pozwoliła nie tylko na elastyczną pracę kogeneratora, ale i przyczyniła się do zwiększenia produkcji energii elektrycznej.

Dzięki pracy kogeneratora ZGO-WCR ma nadwyżki energii elektrycznej oraz nadwyżkę ciepła. Energię cieplną wykorzystuje się na potrzeby procesu fermentacji oraz na ogrzewanie sortowni i biurowca. W 2019 roku w agregacie kogeneracyjnym wytworzyliśmy 1194 MWh energii elektrycznej, a do końca 2020 r. planowana jest produkcja do 3200 MWh. Zaletą produkcji biogazu jest przede wszystkim praktycznie darmowa produkcja energii elektrycznej i cieplnej, ale również mniejsze ilości deponowanych odpadów biodegradowalnych na składowisku. Cały czas prowadzimy działania edukacyjne, przypominające o prawidłowej segregacji odpadów, ponieważ im lepiej wysortowany odpad trafi na naszą instalację, tym więcej biogazu jesteśmy w stanie wyprodukować.

Oprócz energii z opadów zielonych trafiających do ZGO Jarocin produkowany jest też środek wspomagający uprawę roślin „Terrawit”, który cieszy się ogromnym powodzeniem wśród klientów, a zapotrzebowanie na ten produkt cały czas wzrasta.

W Polsce główną metodą zagospodarowania odpadów biodegradowalnych jest technologia kompostowania oraz, w dużo mniejszym stopniu, fermentacja. Zastosowana w ZGO Sp. Z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu technologia przetwarzania odpadów od lat uchodzi za jedną z najnowocześniejszych metod. Technologia fermentacji suchej ciągłej jest uznana za jedną z najbardziej efektywnych i skutecznych technologii. Jest to rozwiązanie rekomendowane według BAT (Best Available Technology – Najlepsze Dostępne Techniki), przeznaczone do przetwarzania odpadów o różnej zawartości suchej masy. Zgodnie z wytycznymi BAT zastosowanie procesu fermentacji suchej ciągłej pozwala na ograniczenie zużycia wody i minimalizację powstawania odcieków.

Rozwój fotowoltaiki w Polsce w 2020 roku wpłynął na zmniejszanie cen za 1 kW mocy zainstalowanej, dlatego w 2020 r. Zakład zdecydował się na zwiększenie instalacji trzykrotnie w stosunku do 2019 roku.

""

DCIM100MEDIADJI_0061.JPG

regiony.rp.pl

""

regiony.rp.pl

""

regiony.rp.pl

W połowie maja 2019 r. została rozbudowana instalacja fotowoltaiczna na dachu starej sortowni. Inwestycja ta polegała na połączeniu istniejących już paneli fotowoltaicznych z nową instalacją. Obecnie na starej części zakładu zainstalowane jest 42 szt. paneli o mocy 230 Wp każdy oraz 102 szt. paneli o mocy 305 Wp każdy, co daje łącznie 40,77 kWp czystej energii. Szacuje się że łączna produkcja energii tylko w tej części zakładu powinna wynieść 43 MWh.

Ostatnia inwestycja została zrealizowana pod koniec lipca 2020 roku. Na nowej części zakładu obecnie mamy zamontowanych 1176 szt. paneli o łącznej mocy 380,66 kWp. Staramy się wykorzystywać każdą powierzchnię użytkową, dlatego panele zostały zamontowane na dachach budynków garażowych oraz na wiatach magazynowych.

Obecnie na garażach i wiatach magazynowych mamy zainstalowanych 1320 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 421 kWp  i powierzchni 2950 m2.

Analizując poniższy wykres, zauważyć można różnice miedzy I półroczem 2019 roku a I półroczem 2020 roku. Do czerwca 2020 r. wyprodukowaliśmy więcej o 1142,21 MWh energii. Nadwyżkę energii, czyli 771,81 MWh, odsprzedaliśmy do sieci.

""

regiony.rp.pl

Dzięki tak szerokim inwestycjom w odnawialne źródła energii nasz zakład stał się samowystarczalny energetycznie.

W najbliższych latach planujemy zrealizować inwestycję, polegającą na instalacji ok. 2400-3000 sztuk paneli o łącznej mocy ok. 0,8 MWp – 1 MWp na zrekultywowanej kwaterze składowiska.

Materiał Promocyjny