Jednostce samorządu terytorialnego przysługiwać ma prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji a kwotą należną z tych tytułów lub zwrot zawyżonych kwot dokonanych wpłat, w przypadku gdy nieprawidłowe naliczenie kwoty wynika z przyczyn niezależnych od jednostki samorządu. 11 września Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na rozpoczynającym się 25 września posiedzeniu ustawą zajmie się Senat. Następnie trafi ona do podpisu prezydenta.

Przyznanie wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą subwencji a kwotą należną lub zwrot zawyżonej kwoty wpłat będzie następować w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw finansów, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

CZYTAJ TAKŻE: Lokalne budżety czeka finansowa zapaść?

Zmiana ustawy wynika z tego, że obowiązujące jeszcze przepisy ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2018 r. poz. 1530, ze zm.), regulujące zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału, obowiązują do 31 grudnia 2019 r. Nowelizacja przedłuża obowiązywania przepisów – w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego (z pewnymi modyfikacjami), tj. zasady ustalania wpłat do budżetu państwa i ich podział w odniesieniu do samorządów województw. Brak nowelizacji oznaczałby, że samorządy województw nie otrzymają w 2020 r. i kolejnych latach części regionalnej subwencji ogólnej pochodzącej z wpłat, gdyż nie będzie podstawy prawnej do ustalania zarówno wpłat, jak i subwencji. Pozbawiłoby to większość województw istotnej części dochodów.

Zmieniana ustawa w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich, wprowadza rezerwę subwencji ogólnej. Takie rozwiązanie uelastycznić ma dysponowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa przez samorządy województw i jednocześnie wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez samorządy województw – uważa Ministerstwo Finansów. Nowelizacja ustawy oznacza m.in., że tak jak obecnie wpłat do budżetu państwa będą dokonywać województwa, których dochody podatkowe przekraczają 125 proc. średnich dochodów podatkowych na mieszkańca.