Dla kolei również ma być program plus

Łatwiejsze ma być nie tylko realizowanie nowych inwestycji kolejowych przez samorządy, ale również przejmowanie przez nie zabytkowych dworców.

Publikacja: 31.07.2019 12:46

Stare dworce – jak ten w Sopocie – mogą odzyskać dawny urok

Stare dworce – jak ten w Sopocie – mogą odzyskać dawny urok

Foto: Stare dworce – jak ten w Sopocie – mogą odzyskać dawny urok

Minister infrastruktury skierował do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym, i powstrzymanie ich degradacji – tzw. program Kolej+.

– Program Kolej+ składa się z kilku segmentów. Jednym z nich jest segment inwestycyjny: doprowadzimy kolej do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały pociągi. Ważny jest jednak także komponent prawny. Chcemy stworzyć takie prawo, aby kolej stawała się jeszcze bardziej przyjazna pasażerowi – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Projekt zmiany ustawy o transporcie kolejowym wprowadza m.in.:

∑ uproszczoną procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych,

∑ zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa,

∑ możliwość przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych,

∑ możliwość realizacji przez samorządy województw przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa,

∑ możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe.

Dzięki nowym przepisom łatwiejsze ma być oddanie zabytkowego mienia PKP lub PKP Polskie Linie Kolejowe do korzystania, w tym nieodpłatnego, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej w celu sprawowania opieki nad zabytkami będącymi wytworami techniki kolejowej.

CZYTAJ TAKŻE: Kolej wjeżdża na wyższy poziom

Jak wynika z proponowanych przepisów, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanie się ostateczna, PKP PLK lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego uzyska prawo do dysponowania nieruchomościami koniecznymi do zrealizowania inwestycji. Wysokość odszkodowania za te grunty dla dotychczasowego właściciela ustalać będzie wojewoda w drodze decyzji, w terminie nie dłuższym niż 180 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna. Koszty ustalenia wysokości odszkodowania pokrywa podmiot, na rzecz którego wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Zadanie polegające na przebudowie lub budowie dróg publicznych, sieci bądź urządzeń wodnych, w zakresie wynikającym z konieczności ich dostosowania do inwestycji dotyczących linii kolejowych, realizować ma PKP PLK albo właściwa jednostka samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia z odpowiednim zarządcą drogi publicznej, sieci lub urządzenia wodnego. Porozumienie określać będzie w szczególności warunki przekazania przez PKP PLK albo właściwy samorząd terytorialny zrealizowanych inwestycji właściwym zarządcom drogi publicznej, sieci lub urządzenia wodnego. Obowiązek utrzymania dróg publicznych, sieci lub urządzeń wodnych przechodzi na właściwego zarządcę z chwilą przekazania ich przez PKP PLK albo właściwy samorząd.

Minister infrastruktury skierował do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym, i powstrzymanie ich degradacji – tzw. program Kolej+.

– Program Kolej+ składa się z kilku segmentów. Jednym z nich jest segment inwestycyjny: doprowadzimy kolej do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały pociągi. Ważny jest jednak także komponent prawny. Chcemy stworzyć takie prawo, aby kolej stawała się jeszcze bardziej przyjazna pasażerowi – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo w regionach
Samorządowa obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to najprostsza droga do chaosu
Prawo w regionach
Samorządowcy chcą więcej pieniędzy i samodzielności
Prawo w regionach
Plan ogólny zamiast studium. W którą stronę będzie rozwijać się Warszawa?
Prawo w regionach
Samorządy u progu planistycznej rewolucji
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Prawo w regionach
Nowe przepisy mają pozwolić na regionalizację energetyki
Prawo w regionach
Ochrona sygnalistów. Jest nowa wersja ustawy