Od 23 września strony WWW m.in. jednostek samorządu terytorialnego, nieopublikowane przed 23 września 2018 r., czyli działające stosunkowo od niedawana, muszą spełniać wymogi określone w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DzU z 8 maja 2019 r., poz. 848).

Dostępność stron WWW i aplikacji zdefiniowana została jako zasady i techniki, które powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron oraz aplikacji mobilnych, tak, by były one bardziej przystępne dla użytkowników. Pierwszym krokiem dla urzędu w realizacji obowiązku zapewnienia dostępności jest utworzenie deklaracji dostępności – strony internetowej, która stanowi przewodnik dla osoby niepełnosprawnej, ułatwiający poruszanie się po witrynie urzędu.

Jak wynika z przepisów ustawy, podmioty publiczne powinny zapewnić dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową wymagań określonych w załączniku do ustawy. Dostępność cyfrowa strony internetowej (w późniejszym czasie również aplikacji mobilnych) polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową m.in. z uwzględnieniem normy EN 301 549 V2.1.2. W przypadku gdy np. gmina nie jest w stanie zapewnić dostępności jakiegoś elementu strony internetowej musi zapewnić dostęp alternatywny poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podmioty publiczne mają dokonywać przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

Jak wynika z danych rządowych, dziś połowa witryn internetowych administracji publicznej jest niedostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Właśnie to ma zmienić ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wymagania określone w ustawie w pierwszej kolejności mają spełniać stosunkowo nowo strony WWW. Z kolei strony opublikowane przed 23 września 2018 r. muszą spełnić standardy określone w nowej ustawie do 23 września 2020 r. Najwięcej czasu na dopracowanie działania będzie w przypadku aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – do 23 czerwca 2021 r.