Województwo kujawsko-pomorskie dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do tej pory do beneficjentów trafiło już blisko 5 miliardów złotych. Władze regionu starają się, aby środki z RPO były wydawane efektywnie i przyczyniały się do rozwoju regionu. Obecnie trwa kilka konkursów, w których można uzyskać dofinansowanie, m. in. na rewitalizację obszarów miejskich, poprawę usług opiekuńczych, tworzenie mieszkań chronionych czy gospodarkę wodno-ściekową.

– Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej wykorzystujemy w sposób zaplanowany i przemyślany, w przyjętym tempie. Tylko dzięki temu środki te skutecznie służą budowaniu trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Zapraszam wszystkie uprawione osoby do składania wniosków o dofinansowanie – podkreśla marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Mieszkania chronione

Z myślą o osobach niesamodzielnych od 31 maja do 17 czerwca trwa nabór wniosków na przebudowę, remont, wyposażenie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione – treningowe i wspierane. Mieszkanie treningowe, jak sama nazwa wskazuje, to trening, czy też nauka samodzielnego funkcjonowania. Przeznaczone będą dla osób opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii oraz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Z kolei mieszkania wspierane będą służyły osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym, które są przygotowywane do samodzielnego życia, ale z dodatkowym wsparciem.

O środki może ubiegać się szereg podmiotów: jednostki samorządu terytorialnego (samodzielnie bądź w partnerstwie z innymi samorządami), samorządowe i państwowe jednostki organizacyjne, kościoły i związki wyznaniowe, a także organizacje samorządowe i przedsiębiorstwa. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to trochę ponad 9 milionów złotych, maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu nie może stanowić więcej niż 1,5 miliona złotych.

Usługi opiekuńcze

Pomoc osobom słabszym, starszym, niesamodzielnym jest bardzo ważnym zadaniem samorządu województwa, dlatego prowadzimy kompleksową politykę wsparcia tych osób. Jednym z jej elementów jest trwający od 31 maja do 14 czerwca konkurs przeznaczony dla obszaru ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne obejmujące Bydgoszcz, Toruń oraz gminy leżące w pobliżu stolic województwa). O dofinansowanie będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego z tego terenu.

""

ot. Mikołaj Kuras/UMWKP

regiony.rp.pl

Można je uzyskać na tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym: dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań chronionych i wspomaganych, innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową; rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku, na przykład poprzez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie, dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe, rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopiekę i inne formy wykorzystujące nowe technologie a także aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii. Na dofinansowanie przeznaczono 859 tys. zł, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Gospodarka wodno-ściekowa

Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej jest tematem kolejnego konkursu przeznaczonego dla terenu ZIT. Jest on adresowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie ma być przeznaczone na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, a także budowę, przebudowę i modernizację specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz zakup urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. Nabór wniosków jest planowany w dwóch rundach od 3 do 26 czerwca i od 1 lipca do 30 sierpnia. Pula środków w konkursie to 3,2 miliona złotych.

""

Fot. Wojciech Kardas

regiony.rp.pl

Rewitalizacja obszarów miejskich

W comiesięcznych rundach do końca 2020 roku trwa konkurs dotyczący rewitalizacji obszarów miejskich. Samorządy mogą uzyskać dofinansowanie na remont zdegradowanych budynków, modernizację, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, rozbudowę instytucji kulturalnych, podstawowej infrastruktury komunalnej oraz przebudowę, modernizację infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru. Każda z inwestycji ma za zadanie przyczyniać się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie w konkursach to aż 243 mln zł.

""

Łukasz Piecyk/UMWK-P

regiony.rp.pl

Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stronie www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny.

""

regiony.rp.pl