Pierwsza edycja programu „Posiłek w szkole i w domu” została przyjęta przez rząd w październiku 2018 r., jej realizację przewidziano na lata 2019-2023. Program zastępował realizowany wcześniej projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z zapowiedzi rządu wynika, że druga edycja, zaplanowana na lata 2024-2028, ma być kontynuacją pierwszej.

To oznacza, że program będzie miał trzy moduły: pierwszy adresowany bezpośrednio do dzieci i młodzieży, drugi skierowany do dorosłych oraz trzeci, w ramach którego środki przeznaczone są na modernizację i doposażenie szkolnych stołówek.

Czytaj więcej

Cień nad polityką socjalną i społeczną

„Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania” - czytamy.

Inaugurując pierwszą edycję programu na początku 2019 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiadało, że budżet państwa wyda na jego realizację 2,75 mld zł. Nowością w porównaniu do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” były m.in. dodatkowe środki dla samorządów, które zdecydują się na dowóz posiłków osobom starszym, schorowanym, niepełnosprawnym.