Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest jednoosobową spółką miasta Jarocin, której tradycje sięgają roku 1903.

Publikacja: 29.09.2017 12:20

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie

Foto: materiały prasowe

PWiK sp. z o.o. w Jarocinie utrzymuje i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 490 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ponad 380 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Każdego dnia spółka dostarcza uzdatnioną wodę do około 11.000 gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Przedsiębiorstwo obsługuje również mechaniczno- biologiczno- chemiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy.

Produkcja wody dla miasta i gminy Jarocin odbywa się w 6 stacjach uzdatniania wody. PWiK Jarocin eksploatuje 23 czynne studnie głębinowe, produkujące około 2 mln m3 wody rocznie, głównie z utworów mioceńskich.

Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 491,9 km, w tym 59,5 km to sieć magistralna, 271,2km ma sieć rozdzielcza, a pozostałe 161,2 km stanowią przyłącza (XII.2016r.).

Wizualizacja oczyszczalni ścieków w Jarocinie.

Wizualizacja oczyszczalni ścieków w Jarocinie.

materiały prasowe

W chwili obecnej w Gminie Jarocin skanalizowanych jest 26 miejscowości z 27.

W ogólnej długości rurociągu, tj. 386,5 km na kanalizację ogólnospławną przypada 19,6 km, sanitarna liczy 289,1 km, a 77,8 km stanowią przyłącza (XII.2016r.).

Oczyszczalnia ścieków w Cielczy obsługuje miasto i gminę Jarocin oraz część gmin Jaraczewo i Kotlin. Na obiekt dowożone są również ścieki wozami asenizacyjnymi.

Przepustowość OŚ Cielcza wynosi ok. 12,5 tys. m3/dobę.

Laboratorium powstało w 1985 roku. Od 1992r. wykonuje usługi w zakresie badań fizyko - chemicznych wody i ścieków oraz kontroluje firmy wprowadzające ścieki do kanalizacji. Nowoczesny sprzęt, jakim dysponuje laboratorium, umożliwia uzyskanie natychmiastowych wyników wielu parametrów. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną Certyfikatem Nr AB 862.

Plany na przyszłość

Unijne dofinansowanie wesprze wartą ćwierć miliarda zł inwestycję, która realizowana będzie na terenie gminy Jarocin. Środki pozyskane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie wpłyną nie tylko na odbudowę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jarocin, ale zainwestowane zostaną w szeroko rozumianą rewitalizację miasta.

Realizacja kolejnego projektu ekologicznego „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin" obejmuje 5 zadań Jarociński. Projekt gminnej spółki – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie opiera się w dużej mierze o modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy, dzięki czemu stanie się ona jedną z najnowocześniejszych w Polsce. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj produkowany będzie nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych. Dodatkowo w ramach projektu na odcinku 2,5 km przebudowany zostanie najstarszy kanał przesyłowy wiodący do oczyszczalni.

Jednym z istotnych zadań projektowych jest ekologiczna rewitalizacja Starego Miasta i os. Kopernika w Jarocinie. Ekologiczna rewitalizacja oznacza nic innego, tylko to, że wkopane w ziemię nowe rury, które rozdzielą starą, ogólnospławną kanalizację na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową, przykryte zostaną nowymi drogami i odbudowaną zielenią miejską. Ogromna inwestycja rewitalizacyjna realizowana będzie w Jarocinie na obszarze 110 ha. W jej ramach powstanie 20 km nowych sieci wodociągowych, 17 km nowych, rozdzielonych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Niezwykle ważne jest, że w miejscach objętych pracami budowlanymi powstaną nowe nawierzchnie drogowe i odbudowane zostaną tereny zielone.

Kolejne zadanie projektowe realizowane będzie w Stefanowie, gdzie w miejscu istniejącej, zbudowana zostanie nowa stacja uzdatniania wody, a zastosowana tam technologia zmiękczania wody wpłynie na poprawę jej jakości. Dla mieszkańców najważniejsza będzie jakość tego, co dostarczymy po realizacji projektu, czyli przede wszystkim jakość wody, z której wszyscy będą korzystać. W Golinie niedaleko stacji, którą będziemy budować mamy jeden z największych zakładów przetwórstwa mięsnego i ta jakość wody jest bardzo ważna – podkreśla burmistrz Adam Pawlicki.

Finansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin"

W ramach projektu wdrożony zostanie także inteligentny system zarządzania obiektami wodno-kanalizacyjnymi. Dzięki temu majątek PWiK będzie centralnie zarządzany. Będziemy mogli monitorować sprawność infrastruktury, a to pozwala na szybszy serwis, co zwiększy zadowolenie z usług naszych klientów – podkreśla Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK. Po realizacji tego największego przedsięwzięcia w historii naszego powiatu za kwotę ćwierć miliarda zł, Jarocin będzie miał najnowocześniejszą instalację oczyszczania ścieków, odzysku z surowców z osadów pościekowych i dostawy wody – dodaje prezes PWiK.

Finansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin"

Łączny koszt realizacji projektu opiewa na ponad 250 mln złotych. Sporą część środków, bo aż 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To drugie co do wielkości dofinansowanie, tuż po Katowicach, w ramach aktualnego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biorąc pod uwagę wielkość aglomeracji katowickiej, sukces dużo mniejszego Jarocina jest tym bardziej wyraźny. Umowa pieczętująca dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych została podpisana 11 kwietnia 2017 roku. Zabezpieczenie finansowe realizacji zadania zadeklarowała też gmina Jarocin, która w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zabezpieczyła na ten cel kwotę 22 mln zł. Pozostałe środki pochodzić będą z pożyczki z NFOŚiGW (50 mln zł) oraz obligacji wyemitowanych przez PWiK jeszcze w 2015 r. (10 mln zł).

- Projekt, który będziemy realizować w Jarocinie to przedsięwzięcie na miarę XXI wieku, przedsięwzięcie, jakich w Europie jest niewiele. 128 mln dotacji, czyli bezzwrotnych środków, to ok. 3 tys. zł na każdego mieszkańca naszej gminy. Na skalę Jarocina to potężna dotacja, bez której nie można by zrealizować zadania o takiej zaawansowanej technologii. Przy modernizacji oczyszczalni rozważane są m.in. kanadyjskie rozwiązania technologiczne polegające na odzysku fosforu. Odwiedziłem ambasadę Kanady i mamy zapewnienie strony kanadyjskiej o gotowości promowania jednej z pierwszych tego typu instalacji w Polsce. Rozwiązanie to jest innowacyjne w tej części Europy. Wstępne deklaracje dotyczą także chęci włączenia się we współfinansowanie zadania w zakresie technologii. Gwarancję skuteczności tej technologii daje sam rząd Kanady. Planowana biogazownia jest jednym e elementów modernizowanej oczyszczalni i będzie służyć do odzysku tego elementu, który powstaje przy przerobie osadu, czyli biogazu. Odzyskujemy już go z biodegradowalnych odpadów komunalnych w postaci fermentatora w ZGO. Będziemy więc mieli druga małą elektrownię przy oczyszczalni ścieków – mówi Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.

- Materiał przygotowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie

PWiK sp. z o.o. w Jarocinie utrzymuje i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 490 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ponad 380 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Każdego dnia spółka dostarcza uzdatnioną wodę do około 11.000 gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Przedsiębiorstwo obsługuje również mechaniczno- biologiczno- chemiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy.

Produkcja wody dla miasta i gminy Jarocin odbywa się w 6 stacjach uzdatniania wody. PWiK Jarocin eksploatuje 23 czynne studnie głębinowe, produkujące około 2 mln m3 wody rocznie, głównie z utworów mioceńskich.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony