Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Zgodnie z projektem, termin ogłoszenia kwalifikacji wyznaczono na 12 stycznia natomiast kwalifikacja wojskowa potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia.

Kwalifikacji podlegać będą: mężczyźni urodzeni w 2005 r.; mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej; kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej; osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie danych osobowych określonych w ewidencji ludności prowadzi rejestrację osób zamieszkujących na terenie danej gminy. Aktualny rejestr powinien zostać przekazany szefowi wojskowego centrum rekrutacji na potrzeby ewidencji wojskowej.

Według przepisów ustawy o obronie Ojczyzny, za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu lub miasta na prawach powiatu odpowiada właściwy starosta albo prezydent miasta. Ma on obowiązek zapewnić lokal wraz z wyposażeniem oraz przedmioty niezbędne do pracy komisji kwalifikacyjnej oraz pomieszczenia wraz z wyposażeniem, niezbędne przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.