Oświadczenia płatników podatku od nieruchomości bez rygoru odpowiedzialności karno-skarbowe

Rada gminy nie może zobowiązać podatników podatku od nieruchomości do składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Publikacja: 28.02.2018 01:00

Oświadczenia płatników podatku od nieruchomości bez rygoru odpowiedzialności karno-skarbowe

Foto: Fotolia.com

Wydany ostatnio wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wybiega poza ramy lokalne. Corocznie rady gmin określają bowiem stawki podatku od nieruchomości i wzory druków podatkowych.

Dzieje się tak na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którymi rady gminy mają obowiązek ustalania obowiązującego wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Uchwałą podjętą w 2015 r. rada gminy określiła wzory formularzy w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

We wzorze informacji w sprawie podatku od nieruchomości umieszczono obowiązek składania oświadczenia następującej treści: „Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem rzeczywistym. O wszelkich zmianach, mających wpływ na wysokość zobowiązania, zawiadomię tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Nie zastosowanie się do w/w obowiązku podlega ukaraniu grzywną na mocy ustawy karno-skarbowej".

Uchwała obowiązywała już dwa lata, gdy prokurator rejonowy zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Wystąpił o stwierdzenie jej nieważności z powodu wprowadzenia, bez podstawy prawnej, obowiązku składania przez podatników oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności, wynikającej z przepisów karno-skarbowych.

Zanim doszło do rozprawy sądowej, rada gminy podjęła nową uchwałę, orzekając jednocześnie o utracie mocy dotychczasowej. W nowym akcie prawa miejscowego nie powtórzono już zapisów zakwestionowanych przez prokuratora.

Prokurator nie wycofał jednak skargi, a sąd ją rozpatrzył. Zaskarżona uchwała obowiązywała przez prawie dwa lata, więc nie można wykluczyć, że wywołała określone skutki dla konkretnych podatników.

WSA zgodził się z prokuratorem, że chociaż podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat – jako aktów prawa miejscowego – należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, musi to się odbywać tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie upoważniają rad gmin do odbierania od podatników oświadczeń o treści zakwestionowanej przez prokuratora. A więc do nakładania na podatników podatku do nieruchomości obowiązku składania, w deklaracjach i informacjach podatkowych, oświadczeń o tym, że znane są im przepisy, mówiące o zasadach odpowiedzialności karno-skarbowej za podawanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Wiedza podatników o regulacjach z zakresu prawa karno-skarbowego, dotyczących odpowiedzialności za podawanie danych niezgodnych z prawdą, nie ma żadnego związku z wymiarem i poborem tego podatku – stwierdził sąd. Dane, zawarte w deklaracjach i informacjach o podatku od nieruchomości, mają służyć jedynie wymiarowi tego podatku i uzyskaniu go przez gminę, a nie ewentualnemu pociągnięciu podatników do odpowiedzialności karno-skarbowej – orzekł WSA, stwierdzając nieważność wspomnianego zapisu.

sygnatura akt: III SA/Wr 481/17

Wydany ostatnio wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wybiega poza ramy lokalne. Corocznie rady gmin określają bowiem stawki podatku od nieruchomości i wzory druków podatkowych.

Dzieje się tak na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którymi rady gminy mają obowiązek ustalania obowiązującego wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą