Wchodzą w życie:

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 7 sierpnia 2018 r., poz. 1496). Ustawa pozwala na uruchomienie gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym. Chodzi np. o grunty rolne w administracyjnych granicach miast, a także o obszary, które w przeszłości były wykorzystywane, czy produkcyjne. Decyzję w tej sprawie będzie podejmować rada gminy w formie uchwały. Przesądzi ona, czy można w danym miejscu postawić bloki. W tym celu inwestor będzie składać wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a ten przekaże go radzie gminy (miasta). Radni na podjęcie uchwały będą mieć 60 dni od złożenia wniosku przez inwestora, np. dewelopera. Specustawa przewiduje długą listę warunków, jakie musi spełnić dana inwestycja, by radni się na nią zgodzili. Wśród nich są m.in. dostęp do mediów, do drogi publicznej, dostęp w odpowiedniej odległości do komunikacji miejskiej, przedszkola i szkoły.

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali (DzU z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1506). Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Rozwiązanie takie nie stosuje się do budynków istniejących przed 1 stycznia 1995 r. lub wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne. Ograniczenie to nie ma zastosowania do budynków, które zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed 11 lipca 2003 r.

Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (DzU z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1507). Zmodyfikowano dotychczasowe zasady szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania. Będą to robić wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.