Problemy techniczne mogą uzasadniać unieważnienie

Państwowe systemy informatyczne całkiem sprawnie radzą sobie ze znacznie zwiększoną liczbą petentów.
Shutterstock

Jeżeli przyczyna braku możliwości otwarcia plików leży po stronie wykonawcy, zamawiający jest uprawniony do uznania, że oferta nie została przez tego wykonawcę złożona – wynika z opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych.

Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020, 1579 i 1920 ze zm.) wprowadziła do pzp (art. 10a – art. 10g) obowiązek komunikowania się zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co dotyczy również przesyłania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W ostatnim Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została opinia prawna o sposobie postępowania z ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie jest w stanie się zapoznać.

I tak, w postępowaniach, w których oferty składane są elektronicznie, za pośrednictwem miniPortalu, zamawiający pobiera przesłane pliki, następnie je odszyfrowuje i otwiera, a po otwarciu odczytuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp, tj. podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

CZYTAJ TAKŻE: Zmiany w podatkach to nowe zasady w przetargach

W sytuacji, w której podczas czynności otwarcia ofert okazuje się, że zamawiający nie jest w stanie otworzyć przesłanych przez wykonawców plików, mogących zawierać ofertę w postępowaniu, zamawiający zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie, jaka jest przyczyna niemożności otwarcia tych plików – wynika z informacji Urzędu Zamówień Publicznych. Wyjaśnienie, o którym mowa, ma kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania i determinuje dalsze czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W świetle zasady jawności i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest dopuszczalne zaniechanie przez zamawiającego dokonania czynności weryfikacyjnych – podkreśla UZP.

Jeśli w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okaże się, że przyczyna braku możliwości otwarcia przesłanych plików leży po stronie zamawiającego i spowodowana jest np. brakiem odpowiedniego oprogramowania do otwarcia plików czy problemami technicznymi w infrastrukturze informatycznej zamawiającego, zobowiązany jest on do rozważenia unieważnienia postępowania. W opisywanej sytuacji może bowiem zachodzić przypadek, w którym postępowanie będzie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – zwraca uwagę UZP.

CZYTAJ TAKŻE: Odrzucenie oferty musi mieć określone podstawy

Jeżeli natomiast w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okaże się, że przyczyna braku możliwości otwarcia plików leży po stronie wykonawcy, zamawiający jest uprawniony do uznania, że oferta nie została przez tego wykonawcę złożona – wyjaśnia UZP.

Na zamawiającym ciąży obowiązek przestrzegania zasady jawności i przejrzystości postępowania, który w tym przypadku przejawia się obowiązkiem poinformowania wykonawcy w sposób jasny i niebudzący wątpliwości o uznaniu, że jego oferta nie została złożona, a także o przyczynach, które legły u podstaw takiej decyzji, tj. o braku możliwości otwarcia pliku oraz o ustalonych przyczynach takiej sytuacji, leżących po stronie wykonawcy – przypomina UZP.

Działanie takie, stanowiące realizację wskazanych wyżej fundamentalnych zasad udzielania zamówień, zabezpiecza interesy wykonawcy w postępowaniu, umożliwiając mu skorzystanie ze środków ochrony prawnej. Należy podkreślić, że wykonawca winien uzyskać od zamawiającego jasną informację dotyczącą losów jego oferty w postępowaniu – przypomina Urząd Zamówień Publicznych.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Samorząd nie jest wrogiem

Chcemy być traktowani po partnersku, trzeba skończyć z podziałem na „my” i „oni” – ...

Spotkajmy się na rowerowym szlaku

Dla wspaniałych wrażeń, cudownych przygód z rodziną i przyjaciółmi, by odpocząć od świata. Powodów, ...

Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich: rząd zapomina o wsparciu finansowym samorządu

Rządowy pakiet przepisów antykryzysowych powinien zawierać również rozwiązania dotyczące rekompensaty ubytków w dochodach gmin. ...

Miody rządzą na Pomorzu

Po dziesięciu latach pracy i mieszkania w dużym mieście 
wraz z mężem zdecydowaliśmy się ...

Burmistrz Zakopanego: Naszych strat nie sposób dziś oszacować

Jeśli mieszkańcy, przedsiębiorcy, usługodawcy nie zarabiają, to wpływy do budżetu miasta są mocno zagrożone ...