Dochody samorządów: co się zmienia?

20 mln zł będą warte obligacje, jakie chcą wyemitować opolskie Krapkowice.
fot. AdobeStock

Gminy nie stracą finansowo, jeśli z powodów niezależnych od nich, źle wyliczono subwencję. Samorządy województw będą wpłacać należności do budżetu na dotychczasowych zasadach.

Jednostce samorządu terytorialnego przysługiwać ma prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji a kwotą należną z tych tytułów lub zwrot zawyżonych kwot dokonanych wpłat, w przypadku gdy nieprawidłowe naliczenie kwoty wynika z przyczyn niezależnych od jednostki samorządu. 11 września Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na rozpoczynającym się 25 września posiedzeniu ustawą zajmie się Senat. Następnie trafi ona do podpisu prezydenta.

Przyznanie wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą subwencji a kwotą należną lub zwrot zawyżonej kwoty wpłat będzie następować w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw finansów, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

CZYTAJ TAKŻE: Lokalne budżety czeka finansowa zapaść?

Zmiana ustawy wynika z tego, że obowiązujące jeszcze przepisy ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2018 r. poz. 1530, ze zm.), regulujące zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału, obowiązują do 31 grudnia 2019 r. Nowelizacja przedłuża obowiązywania przepisów – w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego (z pewnymi modyfikacjami), tj. zasady ustalania wpłat do budżetu państwa i ich podział w odniesieniu do samorządów województw. Brak nowelizacji oznaczałby, że samorządy województw nie otrzymają w 2020 r. i kolejnych latach części regionalnej subwencji ogólnej pochodzącej z wpłat, gdyż nie będzie podstawy prawnej do ustalania zarówno wpłat, jak i subwencji. Pozbawiłoby to większość województw istotnej części dochodów.

Zmieniana ustawa w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich, wprowadza rezerwę subwencji ogólnej. Takie rozwiązanie uelastycznić ma dysponowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa przez samorządy województw i jednocześnie wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez samorządy województw – uważa Ministerstwo Finansów. Nowelizacja ustawy oznacza m.in., że tak jak obecnie wpłat do budżetu państwa będą dokonywać województwa, których dochody podatkowe przekraczają 125 proc. średnich dochodów podatkowych na mieszkańca.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Deglomeracja dotarła do Chełma

Deglomeracja, czyli wyprowadzanie urzędów centralnych do mniejszych ośrodków, miała być remedium na wyludnianie się ...

Świdnik z innowacyjną aplikacją

Program GovTech Polska, który ma usprawnić współpracę na linii administracja–startupy i skrócić ścieżkę zamówień ...

Ponad sto firm w walce o finał

Aż 113 firm z Pomorza Zachodniego zgłosiło się do konkursu „Twój biznes pod banderą ...

Pismo ministerstwa ma określony cel

Ankieta dotycząca audytu wewnętrznego nie ma związku z ofertami dotyczącymi przeprowadzania ocen zewnętrznych funkcji ...

Jesień życia nie musi być nudna

Emerytura to czas, by seniorzy uzupełnili braki, na które nie mieli czasu czy możliwości ...

Optymalizacji szuka się wszędzie

Nie ma potrzeby aby samorządy informowały o schematach podatkowych. Wzrosną przez to obciążenia finansowe ...