O wyniku głosowania przesądził tylko jeden głos

AdobeStock

W podjęciu uchwały brali udział radni, którym wygasły mandaty.

W uchwale z czerwca 2018 r. Rada Miejska w Sokółce w woj. podlaskim uznała za uzasadnioną skargę na burmistrza, który miał utrudniać dostęp do dokumentacji dotyczącej gruntów.

W głosowaniu brali udział dwaj radni, którym w marcu 2017 r. wojewoda podlaski wygasił mandaty z powodu łączenia stanowiska radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku uprawomocnił się 6 czerwca 2018 r., gdy Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną radnego. Od tego dnia przestał on być radnym. Zapadły także wyroki WSA w Białymstoku i Naczelnego Sądu Administracyjnego wobec drugiego radnego. Z 14 czerwca 2018 r., czyli po oddaleniu przez NSA skargi kasacyjnej, również i on utracił mandat. Obaj nie mogli więc brać udziału w głosowaniach Rady Miejskiej.

Na podstawie imiennego protokółu z głosowania nad wspomnianą uchwałą wojewoda ustalił, że wzięło w nim udział  21 radnych. Za uchwałą głosowało sześciu radnych,  w tym jeden nieuprawniony były radny. Przeciw wypowiedziało się pięć osób, wstrzymały się cztery. Natomiast sześciu radnych, w tym drugi z nieuprawnionych radnych, nie oddało głosu. W ocenie wojewody oddanie głosu przez nieuprawnionego radnego miało istotny wpływ na wynik głosowania. Zaważył bowiem na nim tylko jeden głos. Podjęcie w tych okolicznościach uchwały rażąco narusza przepisy ustawy o samorządzie gminnym – stwierdził wojewoda we wniosku do WSA w Białymstoku o stwierdzenie nieważności tego aktu.

Rada Miejska uważała, że skargę należy oddalić. Zarządzenie zastępcze wojewody podlaskiego z marca 2017 r., doręczone radzie rok później, nie zostało bowiem zaskarżone przez radę, lecz przez obu radnych. Nie była więc ona stroną w postępowaniach toczących się przed WSA w Białymstoku oraz przed NSA. Również po uprawomocnieniu się wyroków nikt jej o tym nie zawiadomił. Dopiero w sierpniu 2018 r. wpłynęło do przewodniczącego Rady  Miejskiej pismo wojewody informujące o  utracie mandatów przez dwóch radnych z 6 czerwca i 14 czerwca 2018 r.

Sąd uznał skargę wojewody za uzasadnioną. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym uchwała podjęta z naruszeniem prawa jest nieważna. Zaskarżona uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W procedurze jej uchwalenia brali udział radni, którzy w wyniku późniejszego stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów nie byli już wtedy radnymi. Sąd zwrócił jednak uwagę, że sam ten fakt nie mógłby spowodować stwierdzenia przez sąd nieważności uchwały. Dopiero ustalenie, jaką większością głosów i przy udziale jakiej liczby radnych zapadła oraz  czy niewzięcie udziału przez obu radnych w głosowaniu zmieniłoby jego wynik, pozwala na ocenę legalności uchwały. Naruszenie przepisów proceduralnych powoduje nieważność uchwały tylko wówczas, gdy wskutek tego zapadła uchwała o innej treści, niż gdyby naruszenie to nie nastąpiło – stwierdził WSA. W tej sprawie oddanie głosu przez byłego radnego miało wpływ na wynik głosowania, gdyż tylko jeden głos zaważył na jej podjęciu. Z tych  względów WSA stwierdził jej nieważność.

Sygnatura akt: II SA/Bk 744/18

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Strajk szkolny ogarnął prawie całą Polskę

Chociaż nastroje wśród nauczycieli są coraz gorsze, ZNP zdecydował, że strajk będzie kontynuowany nawet ...

Walka ze smogiem nie będzie tylko pustym zapisem na papierze

Samorządy, które nie będą realizować w praktyce programów ochrony jakości powietrza, zapłacą wysokie kary. ...

Innowacyjna Gmina z najnowocześniejszą instalacją

ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu to najnowocześniejszy zakład ...

Powalczą o Wielkiego Jantara

19 filmów w konkursie, 3 światowe premiery, debiuty zagraniczne, dokumentalne i pokazy specjalne. W ...

Samorządność służy Bydgoszczy

Fundusze unijne stały się dodatkowym impulsem do rozwoju miasta nad Brdą. Zyskali mieszkańcy, biznes ...

Polska w budowie. „Wszyscy dostali wiatr w żagle”

Regionalne samorządy chcą wykorzystać fundusze z Krajowego Planu Odbudowy głównie na modernizację linii kolejowych ...