Tereny kolejowe, które obecnie są niewykorzystywane, mają zostać przywrócone do ponownego użytku. To jeden z celów, które przyświecają uchwalonej 13 lutego ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Nowe możliwości, nowe szanse

Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Ograniczona ma być likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury. Przyjęte rozwiązania ustawowe mają pomóc przywrócić do ponownej eksploatacji infrastrukturę kolejową, która aktualnie jest nieczynna.

CZYTAJ TAKŻE: „Śląsk to jedna z największych porażek kolei w Polsce”. Jest szansa, że będzie lepiej

Zarządca linii kolejowej, który stwierdzi, że brakuje mu pieniędzy na utrzymanie infrastruktury, może rozpocząć procedurę przygotowania likwidacji linii kolejowej lub jej odcinka.

O likwidacji muszą być poinformowane właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których zlokalizowana jest linia kolejowa. Chodzi tu w szczególności o organizatora publicznych kolejowych przewozów pasażerskich.

Procedura przygotowania likwidacji linii kolejowej lub jej odcinka może być wstrzymana, m.in. jeżeli właściwa jednostka samorządu terytorialnego lub wskazany przez nią zarządca zawrze umowę o nieodpłatne przejęcie linii w celu ich dalszej eksploatacji.

Linie kolejowe niebędące liniami o znaczeniu państwowym mogą być przez PLK SA albo PKP SA w porozumieniu z PLK SA, za zgodą ministra transportu, przekazywane nieodpłatnie na własność lub oddane do korzystania na podstawie umów prawa cywilnego samorządowi terytorialnemu w celu dalszego wykonywania przewozów kolejowych. Ewentualna zmiana sposobu wykorzystania przekazanych linii kolejowych przez samorządy wymaga uzyskania zgody ministra transportu.

CZYTAJ TAKŻE: Dolny Śląsk odbija PKP lokalne koleje

Również grunty pozostałe po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach kolejowych wraz z zabudowaną infrastrukturą mogą być przekazane w użyczenie jednostkom samorządu na cele transportowe. Także w tym przypadku konieczna będzie zgoda ministra transportu wyrażona w drodze decyzji.

Poza granice województwa

Jak wynika z nowych przepisów, samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa. Rozwiązanie takie przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby osobnego zawierania porozumienia między województwami.

W 1990 r. w Polsce funkcjonowało 26,2 tys. km linii kolejowych, w tym linii normalnotorowych ok. 24 tys. km. Na koniec 2017 r. w Polsce było eksploatowanych 19,2 tys. km linii, w tym 18,7 tys. km linii normalnotorowych. Jednym ze skutków tej degradacji jest pozbawienie 100 miast liczących powyżej 10 tys. mieszkańców dostępu do kolei – wynika z informacji rządu, autora nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

CZYTAJ TAKŻE: Koleje regionalne: pociąg stanie na żądanie

Ponadto dzięki nowelizacji ustawy możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich. Dodatkowo możliwe będzie wykorzystanie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym na realizację zadań w latach następnych.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian dotyczących finansowania ze środków Funduszu Kolejowego, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.